Walny Zjazd
 Polskiego Towarzystwa Tanecznego
2018-06-21

DELEGACI 
na Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Tanecznego 

 

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny zgodnie z uchwałą ZG PTT nr 64/2018 z dnia 16 maja 2018r. zwołuje 

 

Walny Sprawozdawczy Zjazd PTT na dzień 24 czerwca 2018r.

 

Miejsce zjazdu: Ośrodek Sportu i Rekreacji „KOLNA” ul. Kolna 2, 30-381 Kraków 

 

Data: 24 czerwca 2018 (niedziela)
Godzina: godz. 13.00 (I termin), godz. 13:30 (II termin) 

 

 

Porządek obrad Walnego Sprawozdawczego Zjazdu PTT: 

 

1. Otwarcie Walnego Sprawozdawczego Zjazdu PTT

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zjazdu.

3. Wybór Komisji ( Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków).

4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zjazdu.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Zmiany w Statucie PTT w związku z dostosowaniem do ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach’’.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTT za 2017 rok oraz sprawozdanie finansowe ( bilans) za 2017 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej PTT za 2017 rok.

9. Sprawozdanie z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT za 2017 rok. 

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

11. Podjęcie uchwał dot. zatwierdzenia sprawozdań. 

12. Udzielenie absolutorium.

13. Program działań i plan finansowy na kolejny okres sprawozdawczy. 

14. Podjęcie uchwał.

15. Wolne wnioski.

16. Zakończenie Walnego - Sprawozdawczego Zjazdu PTT. 

 

Materiały sprawozdawcze oraz projekty założeń programowych i budżetowych Towarzystwa są dostępne w Biurze PTT oraz na stronie internetowej PTT w zakładce: CBD / INFORMACJE / dodatkowe materiały / materiały sprawozdawcze na walne zjazdy. 

 

MAILE ZOSTAŁY WYSŁANE DO PAŃSTWA przez BIURO PTT. 


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT