Walny Zjazd PTT


2019-04-11

Zarząd Główny PTT zwołuje Walny - Sprawozdawczy Zjazd PTT na dzień 05.05.2019 r. roku w Krakowie, ul. Kolna 2
I termin – godz.12: 00, II termin – godz.12: 30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Sprawozdawczego Zjazdu PTT
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zjazdu.
3. Wybór Komisji ( Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków).
4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zjazdu.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w Statucie PTT w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTT za 2018 rok
oraz sprawozdanie finansowe ( bilans) za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej PTT za 2018 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT za 2018 rok.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał dot. zatwierdzenia sprawozdań.
12. Udzielenie absolutorium.
13. Program działań i plan finansowy na kolejny okres sprawozdawczy.
14. Podjęcie uchwał.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie Walnego - Sprawozdawczego Zjazdu PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT