Oświadczenie


2021-05-27

Oświadczenie

 

W związku z treścią oświadczeniem Prezesa Okręgu Mazowieckiego PTT z dn. 16 maja 2021 r. przesłanym do wiadomości członków ZG, GKR, GSK PTT oraz opublikowanego na profilu facebookowym „Waldemar Sakowski„ z całą stanowczością stwierdzam, że:

- nieprawdą jest, że ZG PTT stwierdził, że WZS-W Okręgu Mazowieckiego jest nielegalny,

- nieprawdą jest, że w piśmie do Przewodniczącego OKR Okręgu Mazowieckiego ZG napisał, że procedura zwołania WZS-W OM narusza prawa wyborcze członków,

- nieprawdą jest, że opinia pionu prawnego stwierdza, że procedura zwołania WZS-W OM narusza prawa wyborcze członków,

-procedura zwołania WZS-W OM nie budzi zastrzeżeń i nie była w w/w pismach w żaden sposób negowana,

- statut nie przewiduje jednoosobowego odwołania WZS-W,

Zarząd Okręgu Mazowieckiego zgodnie z przysługującym mu prawem negatywnie przegłosował uchwałę w tym temacie. Zastrzeżenia dotyczyły:

- umieszczonej na stronie internetowej niezgodnej ze statutem „Procedury uczestnictwa w WZS-W”, której autorem nie był Zarząd Okręgu Mazowieckiego, a która narusza prawa członkowskie. Pozostaje pytanie: kogo to była decyzja?

-braku uprawnień administratora Zebrania. Zaleceniem pionu prawnego było „ odstąpienie” od stosowania w/w „ procedury ”.

W wyniku interwencji ZOM poinformował członków o braku ograniczeń w możliwości uczestnictwa w Zebraniu. Administrator spotkania uzyskał wymagane uprawnienia.

 

Stan prawny.

Zwołanie i odbycie WZS-W Walny Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez uprawniony organ, który następnie informuje członków na co najmniej 3 tygodnie przed, o jego terminie, miejscu i porządku obrad (Statut Art.10.Pkt 4 i 5). Jeśli te warunki są spełnione to WZS-W jest zwołane prawidłowo. Zgodnie z Art. 13. Pkt 2 do otwarcia Walnego Zebrania uprawnieni są Prezes lub Wiceprezes ZO PTT, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PTT, natomiast do stwierdzenia prawidłowości jego zwołania uprawnieni są: Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący OKR PTT, lub osoba upoważniona przez OKR PTT.

 

Dariusz Dragan


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT