Uchwała Zarządu Nr 1/2000

z dnia 28.października 2000 r

 

„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego uchwala licencje sędziowskie na rok 2001 w następującej wysokości:

Ø       Dla sędziów I   kategorii                    -                                 400 

Ø       Dla sędziów II  kategorii                    -                                 300 

Ø       Dla sędziów III kategorii                    -                                 200 

Ø       Dla sędziów free style i R&Roll        -                                 200 

Ø       Dla skrutinerów                                  -                                 300 zł

 

Termin wnoszenia opłat upływa 30 listopada 2000 roku. Po tym terminie na listę sędziów uprawniającą do sędziowania turniejów PTT wpisani zostaną jedynie ci spośród sędziów, którzy maja opłacone:

  1. składkę członka zwyczajnego
  2. szkolenia obowiązkowe
  3. licencję sędziowską
  4. zaliczoną obecność na obowiązkowych szkoleniach sędziowskich.

 

Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio na konto PTT w Banku PKO BP S.A. I/O Kraków, nr konta 10202892-11905-1-111. Dowodem wpłaty jest KP Z.G. PTT lub dowód nadania (przelewu bankowego, bankowego dowodu wpłaty lub przekazu pocztowego). Dokonane opłaty należ opisać z wyszczególnieniem jaka kwota na jaki cel i za jaki okres została wpłacona. Osoby, które dokonały wcześniejszych wpłat zobowiązane są do wyrównania kwot wynikających z uchwały.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.10.2000 r i podlega opublikowaniu na szkoleniu sędziowskim, na stronie i w siedzibach Okręgów PTT.”         

Wyjaśnienie- sędziowie posiadający kilka uprawnień opłacają tylko jedną licencję – tą najwyższą.

 

 

Uchwała Zarządu Nr 2/2000

z dnia 28 października 2000 r

 

„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego uchwala składkę członka wspierającego na rok 2001 w wysokości 300 zł.

Termin wnoszenia opłat upływa 30.listopada 2000 roku. Po tym terminie na listę klubów PTT wpisane zostaną jedynie te kluby i szkoły tańca, które maja opłaconą składkę.

Dowodem wpłaty jest KP Z.G. PTT lub dowód nadania (przelewu bankowego, bankowego dowodu wpłaty lub przekazu pocztowego).

Opłat należy dokonywać w Okręgach PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.10.2000 r i podlega opublikowaniu na szkoleniu sędziowskim, na stronie i w siedzibach Okręgów PTT.”         

 

Uchwała Zarządu Nr 3/2000

z dnia 27 listopada 2000 r

 

„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego zatwierdza protokół z zebrania ZG PTT z dnia 28.10.2000 roku odbywającego się w Krakowie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27.11.2000 r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”          

 

Uchwała Zarządu Nr 4/2000

z dnia 27.listopada 2000 r

 

ZG PTT zobowiązuje wiceprezesa PTT ds. Organizacyjnych do złożenia uchwały Walnego Zjazdu PTT dotyczącej zmian Statutu i władz PTT w sądzie rejestrowym w terminie do dnia 10 grudnia 2000 roku oraz po zarejestrowaniu zmian do rozesłania jednolitego tekstu Statutu do członków ZG PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27.11.2000 r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”          

 

Uchwała Zarządu Nr 5/2000

z dnia 27.listopada 2000 r

 

Zarząd Główny oświadcza, że zapoznał się z dokumentem pn. „Program PTT”, przyjmuje go do stosowania i postanawia skierować go do uchwalenia na najbliższym Walnym Zjeździe PTT. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27.11.2000 r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie ” 

 

Uchwała Zarządu Nr 6/2000

z dnia 27 listopada 2000 r

 

ZG PTT oddelegowuje p. T. Krupińskiego, p. T. Kałużnego i radcę prawnego. p. mec. R. Sobczaka do przygotowania w formie pisemnej dokumentów umożliwiających tworzenie ogólnopolskich struktur sportowych. Obliguje się jednocześnie prezesów okręgów do rozpoczęcia prac nad stworzeniem okręgowych porozumień klubów, szkół tańca, stowarzyszeń i innych struktur organizacyjnych oraz p. G Szymańskiego do stworzenia takich struktur w ruchu Freestyle i p. D. Lipkę w ruchu Rock’n’Roll.

Termin zakończenia ww prac określa się na 15 grudnia 2000 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27.11.2000 r i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie .”          

 

Uchwała Zarządu Nr 7/2000

z dnia 27 listopada 2000 r

 

ZG PTT postanawia, że członkom ZG PTT, członkom GSK i GKR przysługuje prawo zwrotów kosztów przejazdu, a także kosztów wyżywienia w formie ryczałtu: za dojazdy w wysokości 200 zł, za wyżywienie w wysokości 50 zł za dobę.

Ryczałt powinien być wypłacany:

a)       z rachunku ZG PTT dla członków władz wybranych przez walny zjazd PTT,

b)       z rachunków reprezentowanych Okręgów PTT dla pozostałych członków. Powyższe kwoty są zaliczane na poczet należności okręgów dla ZG PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27.11.2000 r i podlega opublikowaniu w siedzibach OkręgówPTT i na stronie .”           

 

Uchwała Zarządu Nr 8/2000

z dnia 27.listopada 2000 r

 

ZG PTT postanawia, że obowiązującym sposobem publikowania uchwał ZG PTT będzie :

1.        Publikacja na stronie internetowej PTT

2.        Rozesłanie okólników z treścią uchwał do Okręgów PTT w formie elektronicznej i pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

3.        Zarządy Okręgów w terminie 7 dni od daty skutecznego powiadomienia zobowiązane zostają do rozesłania okólników z treścią uchwał do członków wspierających PTT w formie elektronicznej i pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27.11.2000 r i podlega opublikowaniu na stronie i w siedzibach Okręgów PTT.”