Uchwała ZG PTT Nr 1/2002 z dnia 10 marca 2002 r.

„Zatwierdza się protokół z Zebrania ZG PTT z dnia 02.12.2001r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

 

Uchwała ZG PTT Nr 2/2002 z dnia 10 marca 2002 r.

„ZG PTT postanawia, że członkom ZG PTT, członkom GSK i GKR przysługuje prawo zwrotów kosztów przejazdu, a także kosztów wyżywienia w formie ryczałtu: za dojazdy w wysokości 200 zł oraz za wyżywienie w wysokości 50 zł za dobę. Ryczałt jest wypłacany wyłącznie osobom, które uczestniczą w odpowiednim zebraniu przez cały czas jego trwania.

Ryczałt powinien być wypłacany z:

- rachunku ZG PTT dla członków władz wybranych przez walny zjazd PTT,

- rachunków reprezentowanych Okręgów PTT dla pozostałych członków.

Powyższe kwoty są zaliczane na poczet należności okręgów dla ZG PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 3/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Prezydium ZG PTT postanawia uregulować fakturę 054/V/2001 z 30.03.br., wystawioną przez Kancelarię Prawną EVICO, a dotyczącą przygotowania zebrania założycieli NFT oraz opracowania statutu NFT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 4/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Prezydium ZG PTT wyraża wolę kontynuacji umowy z Kancelarią Prawną EVICO w zakresie współpracy z UKFiS.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 5/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Prezydium ZG PTT wyraża zgodę na dofinansowanie Turnieju o Puchar Wieczystego w formie zakupu pucharów do kwoty 2.500,- . (słownie: dwa tysiące pięćset zł).

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 6/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Prezydium ZG PTT postanawia podjąć działania w kierunku ubezpieczenia majątku biura ZG PTT zgodnie z sugestią GKR. Wyboru firmy ubezpieczeniowej należy dokonać w drodze konkursu ofert.

Odpowiedzialny: A.Golonka, F.Witos.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 7/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Prezydium ZG PTT postanawia przyjąć projekt budżetu na rok 2002 z wprowadzonymi poprawkami i skierować go do Komisji Finansowo-Budżetowej, celem uzyskania opinii, zgodnie z regulaminem pracy tejże  Komisji, w terminie do 15 grudnia 2001r.

Odpowiedzialny: A.Golonka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 8/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Prezydium upoważnia A.Golonkę do przygotowania wniosków do Okręgowych Sądów Koleżeńskich w związku z brakiem bieżącego rozliczania się z gospodarki finansowej przez poszczególne Okręgi PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 9/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Prezydium - zgodnie z propozycją I.Szymańskiej-Pavlović - powołuje w skład Komisji ds. Sportu Roberta Wotę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 10/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Prezydium ZG PTT przyjmuje koncepcję utworzenia Funduszu Rozwoju Talentów, stanowiącą zał. nr 1 do niniejszej uchwały i postanawia przedłożyć ją pod dyskusję na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Odpowiedzialny: W.Wójtowicz

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 11/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„W związku z odmową pracy przez niektórych sędziów, wcześniej wytypowanych przez ZG PTT na MP, które odbędą się w Poznaniu w lutym br. Prezydium zatwierdza Komisję sędziowską w składzie:

J. Helle – Polska, M. Redmond  Anglia, G. Oswick     - Anglia, A. Panin – Rosja, S. Verbycka – Szwajcaria, M. Chojnacki – Polska, 7. F. BaisterHolandia,  F. NowakSłowenia,  G. Gargula – Polska,  M. Hall -Niemcy

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 12/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Prezydium ZG PTT kieruje jednolity tekst nowego systemu tanecznego o nazwie „Przepisy Turniejowe” do publicznej dyskusji w następującym trybie:

Opublikowaniu  tekstu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Przesyłanie opinii i propozycji dyskutantów (list, fax, e-mail) do Komisji ZG PTT ds. Sportu lub do Biura ZG PTT w terminie do końca lutego 2002 roku.

Zorganizowanie kilkugodzinnego forum dyskusyjnego w trakcie Turnieju o Puchar Profesora Mariana Wieczystego w dniach 19-20 stycznia 2002r.”

Uwaga: niezależnie od wymienionych w uchwale miejsc składania wniosków i propozycji członkowie Prezydium ZG PTT pozostają do dyspozycji w kwestii ewentualnych odpowiedzi na pytania pod adresami wskazanymi na stronie www.taniec.pl

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 13/2002 z dnia 10 marca 2002 r

 „Prezydium ZG PTT zobowiązuje Prezesów Okręgów PTT do rozesłania jednolitego tekstu nowego systemu tanecznego o nazwie „Przepisy Turniejowe” do wszystkich członków wspierających PTT w Okręgu PTT oraz Klubów i Organizacji zainteresowanych rozwojem ruchu tanecznego listami poleconymi ze zwrotnym poświadczeniem odbioru w terminie do 10 stycznia 2002 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 14/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Prezydium ZG PTT zobowiązuje Prezesa ZG PTT Marka Sienkiewicza do złożenia w UKFiS pisma o poniższej treści:

Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu

Polskie Towarzystwo Taneczne (PTT) z zadowoleniem przyjęło decyzję Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 08.10.2001r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej Polskiemu Związkowi Tańca Sportowego uprawnienia polskiego związku sportowego w rozumieniu ustawy o kulturze fizycznej.

Powyższe zostało wyrażone w uchwale Zarządu Głównego PTT z dnia 2.12.2001r., którą upubliczniono kilku tysiącom uczestników ruchu tanecznego w Polsce. Jednocześnie informujemy, iż w ślad za tym władze PTT podjęły zdecydowane działania zmierzające do dostosowania istniejącego ruchu tanecznego do struktur sportowych. Wyjaśniamy, iż PTT jest organizacją ogólnopolską z tradycjami sięgającymi roku 1956, zrzeszoną w International Dance Sport Federation (IDSF) - co zostało podkreślone w uzasadnieniu powołanej na wstępie decyzji Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. Organizacja funkcjonuje w oparciu o 16 okręgów posiadających  własne struktury:

Dolnośląski Okręg PTT                       – Prezes Marek Seredyn

Kujawsko-Pomorski Okręg PTT         – Prezes Marian Siwka

Lubelski Okręg PTT                           – Prezes Jerzy Oleszczyński

Lubuski Okręg PTT                             – Prezes Dariusz Bajda

Łódzki Okręg PTT                             – Prezes Krzysztof Kamiński

Małopolski Okręg PTT                       – Prezes Maria Nowak

Mazowiecki Okręg PTT                      – Prezes Paweł de Pourbaix

Opolski Okręg PTT                            – Prezes Mirosława Kwatek-Hoffmann

Podkarpacki Okręg PTT                     – Prezes Wojciech Wójtowicz

Podlaski Okręg PTT                            – Prezes Marek Wieremiejko

Pomorski Okręg PTT               – Prezes Tomasz Arent

Śląski Okręg PTT                               – Prezes Franciszek Witos

Świętokrzyski Okręg PTT                   – Prezes Grzegorz Podsiadły

Warmińsko-Pomorski Okręg PTT       – Prezes Iwona Pavlović

Wielkopolski Okręg PTT                    – Prezes Krzysztof Czapliński

Zachodnio-Pomorski Okręg PTT        – Prezes Andrzej Nadel Turoński

W chwili obecnej członkowie naszej organizacji zrzeszeni są w ponad 400 klubach tanecznych, z czego już 20 zdołało zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia kultury fizycznej. Na bazie sukcesywnie rejestrowanych sportowych klubów tanecznych powstają okręgowe związki sportowe, które utworzą ogólnopolski związek tańca mogący uzyskać uprawnienia polskiego związku w rozumieniu ustawy o kulturze fizycznej.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 15/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Członkowie wspierający PTT, którzy dokonali do dnia dzisiejszego i dokonają w roku 2002 rejestracji jako stowarzyszenia kultury fizycznej zwolnieni są od uiszczenia składki członkowskiej za rok 2002 - w wysokości 300zł. Kluby sportowe, które opłaciły składkę uzyskają zwrot uiszczonych składek po przedstawieniu dokumentacji rejestrowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 16/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Zaleca się rozważenie podjęcia przez zarządy okręgów uchwały w przedmiocie pokrycia wpisu sądowego w kwocie 500zł związanego z rejestracją klubu tanecznego jako stowarzyszenia kultury fizycznej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

Uchwała ZG PTT Nr 17/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Zobowiązuje się Prezesa ZG PTT i Wiceprezesów ZG PTT do podejmowania po uprzednich ustaleniach decyzji w pilnych sprawach bieżących w ramach prowadzenia spraw stowarzyszenia między zebraniami Prezydium ZG PTT i posiedzeniami ZG PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 18/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Nadaje się członkostwo nadzwyczajne PTT – SERGIEJOWI SOURKOWOWI.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 19/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Prezydium ZG PTT przyjmuje harmonogram działań zmierzających do utworzenia Polskiego Związku Tańca oraz zatwierdza program Forum Tańca Sportowego, które odbędzie się w dniu 16.02.2002r. w Poznaniu

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH

DO UTWORZENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU TAŃCA

16.02.2002r.          - Forum Tańca Sportowego,

17-22.02.2002r.  - przygotowanie  i złożenie dokumentów rejestrowych w       sądach (wraz z wnioskiem o przyspieszenie rozpoznania sprawy),

23.02-09.03.2002r - oczekiwanie na decyzję o zarejestrowaniu klubu tanecznego jako stowarzyszenia kultury fizycznej (decyzja organu nadzoru oraz orzeczenie sądu),

10.03.2002r.           - sprawozdanie Prezesów Okręgów PTT na  zebraniu ZG PTT (wykaz członków wspierających PTT w Okręgu, wykaz członków wspierających, którzy uruchomili procedurę rejestracji stowarzyszenia kultury fizycznej (ze wskazaniem sygnatury akt sprawy) oraz przedstawienie koncepcji rejestracji związku wraz ze wskazaniem daty zebrania założycielskiego Okręgowego Związku Tańca),

07.04.2002 r.  - podanie terminu zebrania założycielskiego Polskiego Związku Tańca (w trakcieWalnego Zjazdu PTT)

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 20/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„W związku z przyjęciem harmonogramu działań zmierzających do utworzenia Polskiego Związku Tańca oraz z uwzględnieniem nadzwyczajnych okoliczności z tym związanym – Prezydium ZG PTT zmienia termin Zebrania ZG PTT z dnia 24.02.2002r. na dzień 10.03.2002r. oraz Zebrania Prezydium ZG PTT z dnia 10.02.2002r. na dzień 16.02.2002r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 21/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„W związku z rozszerzeniem zakresu działania Biura PTT o czynności dotyczące tworzenia struktur sportowych – Prezydium ZG PTT powierza Tadeuszowi Krupińskiemu pełnienie społecznie funkcji Dyrektora Biura PTT. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Biura PTT sprawuje Franciszek Witos - Wiceprezes  ZG PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 22/2002 z dnia 10 marca 2002 r

 „Prezydium ZG PTT postanawia wspólnie z PTT Sport wystąpić do UKFiS z wnioskiem o dofinansowanie uczniowskich klubów sportowych działających w dyscyplinie taniec sportowy w terminie do 10.02.2002r. – odpowiedzialny Marek Sienkiewicz Prezes ZG PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 23/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„W związku z odmową pracy przez niektórych sędziów, wcześniej wytypowanych przez ZG PTT na MP, które odbędą się w Poznaniu w lutym br. Prezydium zatwierdza Komisję sędziowską w składzie:

J. Helle – Polska, A. Panin – Rosja, S. Verbycka – Szwajcaria, M.Holz – Niemcy, M. Chojnacki – Polska, G. Gargula – Polska, K. Wasilewski – Polska, L. Lewandowski      - Polska (S. Rezerwowy)

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 24/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Prezydium ZG PTT ustala następujący skład Komisji Sędziowskiej dla turniejów: IDSF INTERNATIONAL OPEN LATIN ADULTS, IDSF OPEN STANDARD ADULTS które odbędą się w Zabrzu w dniach 13-14 kwietnia 2002 roku: Franciszek WITOS  (chairman) - Polska, Cheslovas NORVAISHA- Litwa, Leif KRABBE – Dania, Cecylia LAZAR            - Szwecja, Josef VONTHRON - Niemcy, Hermann GOETZ -           Austria, Svitlana PAVLYSH – Ukraina, Milan STIAVNICKY - Słowacja, Igor HENZELY – Czechy, Vladimir KRIVOSHEEV- Rosja (Sędzia rezerwowy)

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 25/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Prezydium ZG PTT w związku z koniecznością realizacji celów zadań statutowych PTT ustala, iż wydatki związane z nadzorem Biura ZG PTT sprawowanego przez Wiceprezesa F.Witosa winny być rozliczane w formie ryczałtu (koszt paliwa i opłaty autostrady) w kwocie 100zł za przejazd - nie częściej niż raz na dwa tygodnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 26/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Prezydium ZG PTT wzywa Zarządy Okręgów PTT:

Lubuski Okręg PTT     – Prezes Dariusz Bajda

Pomorski Okręg PTT – Prezes Tomasz Arent

do uregulowania zaległości finansowych wynikających z uchwały Walnego Zjazdu z dnia 07 kwietnia 2001 r. w terminie do dnia 31 marca 2002.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 27/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Prezydium ZG PTT wnosi w trybie §6 ust.1 w zw. z §5 ust.2 regulaminu SK PTT do SK Okręgów PTT wymienionych poniżej sprawę przeciwko członkom Zarządu Okręgów PTT:

Lubuski Okręg PTT                 – Prezes Dariusz Bajda

Pomorski Okręg PTT – Prezes Tomasz Arent

wynikającą z naruszenia uchwały Walnego Zjazdu z dnia 07 kwietnia 2001 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 28/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Prezydium ZG PTT zwraca się do GKR o weryfikację wpłat dokonanych przez Zarządy Okręgów PTT:

Kujawsko-Pomorski Okręg PTT         – Prezes Marian Siwka,

Lubuski Okręg PTT                            – Prezes Dariusz Bajda

Mazowiecki Okręg PTT                      – Prezes Paweł de Pourbaix

Podkarpacki Okręg PTT                     – Prezes Wojciech Wójtowicz

Pomorski Okręg PTT               – Prezes Tomasz Arent

na konto PTT i podjęcie ewentualnych działań w trybie art. 14 ust.2 pkt 2 statutu PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 29/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Prezydium ZG PTT postanawia w roku 2002 dofinansować w postaci ryczałtu w kwocie 3000zł (dla pary) udział reprezentantów Polski w Mistrzostwach Świata Amatorów w tańcach Standardowych (Mistrz Polski i Wicemistrz Polski), Latynoamerykańskich (Mistrz Polski i Wicemistrz Polski) i w 10 tańcach (Mistrz Polski).

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 30/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„ ZG PTT postanawia, że obsługa finansowo-księgowa Zarządu Głównego i Okręgów  prowadzona będzie centralnie przez ZG PTT z uwzględnieniem bilansu otwarcia na dzień 01.01.2002r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 31/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„ZG PTT umocowuje Skarbnika Andrzeja Golonkę do podjęcia i prowadzenia negocjacji celem wykonania uchwały Nr 31/2002 z dnia 10.03.2002r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 32/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„ZG PTT ustala zasady współzawodnictwa sportowego w turniejach typu OPEN (załącznik: Zasady współzawodnictwa sportowego w turniejach typu OPEN zgodnie z załącznikiem nr 7 materiałów na zebranie ZG PTT dnia 10 marca 2002 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 33/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„ZG PTT zatwierdza plan budżetowy na rok 2002.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 34/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„ZG PTT postanawia w roku 2002 dofinansować Turnieje cyklu Grand Prix Polski kwotą 3000zł z przeznaczeniem na nagrody za wyniki w cyklu rocznym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 35/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Zarząd Główny zgodnie z art. 2 ust. 1 postanawia wprowadzić własne wyróżnienia honorowe.

Dowodem wyróżnienia jest ODZNAKA – „ZASŁUŻONY dla PTT”.

Zarząd Główny ustala tryb konkursu ofert na wykonanie projektu graficznego ODZNAKI – „ZASŁUŻONY dla PTT”, wraz z opisem, określeniem rodzaju materiału i wymiarów. Wyboru oferenta dokona Zarząd Główny.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 36/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„Zarząd Główny zgodnie z art.2 ust.1 Statutu wprowadza REGULAMIN wyróżnień honorowych PTT, zawierający rodzaje wyróżnień oraz tryb ich nadawania. REGULAMIN stanowi zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Zał.  nr 1 do uchwały ZG PTT nr 36/2002 z dnia 10 marca 2002r

 

REGULAMIN

wyróżnień honorowych Polskiego Towarzystwa Tanecznego

 

Postanowienia ogólne

Art.1

Polskie Towarzystwo Taneczne zapewnia własne wyróżnianie zasług i wybitnych osiągnięć w dziedzinie tańca.

Wyróżnieniem zasług i osiągnięć jest ODZNAKA PTT – „ZASŁUŻONY dla PTT”.

ODZNAKI nadaje Prezes Polskiego Towarzystwa Tanecznego na wniosek Kapituły Wyróżnień.

ODZNAKI nadaje się osobom fizycznym.

ODZNAKI nadaje się obywatelom polskim.

 

RODZAJE wyróżnień

Art.2

1. Polskie Towarzystwo Taneczne stosuje następujące rodzaje ODZNAK:

1)      1)      Złota ODZNAKA „ZASŁUŻONY dla PTT”

2)      2)      Srebrna ODZNAKA „ZASŁUŻONY dla PTT”

3)      3)      Brązowa ODZNAKA „ZASŁUŻONY dla PTT”

2. ZŁOTA ODZNAKA jest najwyższym wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa  Tanecznego.

3. Opis, materiał, wymiary i wzory rysunkowe ODZNAK określi załącznik.

 

KAPITUŁA Wyróżnień

Art.3

1.      1.      Kapituła powoływana jest przez Zarząd Główny PTT.

2.      2.      Kapituła składa się z 11 osób, w tym: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza.

3.      3.      Członkami Kapituły mogą być tylko obywatele polscy.

4.      4.      Kapituła działa w oparciu o własny regulamin pracy Kapituły, zatwierdzony przez Zarząd Główny.

5.      5.      Wniosku dotyczące składu Kapituły winny być składane przez Okręgi PTT, w terminie wyznaczonym przez Zarząd.

6.      6.      Kapituła kończy działalność wraz z upływem kadencji Zarządu Głównego.

7.      7.      Nowy Zarząd Główny powołuje nowy skład Kapituły.

 

TRYB nadawania i wręczania ODZNAK

Art.4

Wnioski w sprawie wyróżnień ODZNAKĄ mogą składać do Zarządu Okręgu wszyscy pełnoletni członkowie PTT.

Wnioski składa się do Zarządu Okręgu właściwego dla wnioskodawcy.

Zarząd Okręgu dokonuje weryfikacji wniosku i po jego pozytywnym zaopiniowaniu przedkłada do Kapituły.

Wnioski winny być składane według wzoru określonego przez Kapitułę.

 

Art.5

1.      1.      Nadawanie i wręczanie ODZNAK następuje jeden raz w roku , w trakcie Zjazdu PTT.

2.      2.      ODZNAKI nadawane są w kolejności: Brązowa, Srebrna a następnie Złota.

 

Postanowienia końcowe

Art.6

1.      1.      Polskie Towarzystwo Taneczne posiada wyłączne prawo do wyrobu ODZNAK, określonych w niniejszym regulaminie.

2.      2.      Produkcję ODZNAK może wykonać jedynie jednostka wskazana przez Zarząd Główny, wybrana w drodze przetargu.

 

Uchwała ZG PTT Nr 37/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„ZG PTT przedstawia Walnemu Zjazdowi projekt zmian do statutu zgodnie z załącznikiem C do protokołu zebrania ZG PTT z dnia 10.03.2002r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 38/2002 z dnia 10 marca 2002 r

„ZG PTT odwołuje termin Walnego Zjazdu w dniu 07.04.2002r. i wyznacza w dniu 7.04.2002, godz.11-19, miejsce jak w dniu dzisiejszym – Nadzwyczajne Zebranie Zarządu Głównego PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 39/2002 z dnia 10 marca 2002 r

 „Powierza się organizację Mistrzostw Świata Młodzieży w tańcach standardowych 11 października 2003r. następującej grupie organizatorów: Kujawsko-Pomorski Okręg PTT, Fundacja  Promocji Tańca Sportowego i Towarzyskiego z Bydgoszczy i Fundacja „KOBIETY-DZIECIOM”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.03.2002 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 40/2002 z dnia 7 kwietnia 2002 r

„ZG PTT przyjmuje protokół z poprzedniego zebrania.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 07.04.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 41/2002 z dnia 7 kwietnia 2002 r

„ZG PTT zwraca się do Komisji Budżetowej, aby przy udziale Prezesa ZG PTT,  Skarbnika i Prezesa Okręgu Mazowieckiego przygotowała w terminie 14 dni projekt merytorycznej odpowiedzi ZG PTT na protokół GKR.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 07.04.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 42/2002 z dnia 10 maja 2002 r.

ZG PTT akceptuje tekst protokółu Komisji Finansowo-Budżetowej PTT i nadaje mu status odpowiedzi na Protokóły GKR z dnia 02 lutego 2002 roku i 02 kwietnia 2002 roku.

 

Uchwała ZG PTT Nr 43/2002 z dnia 10 maja 2002 r.

Na wniosek GKR ZG PTT zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczy -Wyborczy

 

Uchwała ZG PTT Nr 44/2002 z dnia 10 maja 2002 r.

ZG PTT ustala termin i miejsce Walnego Zjazdu PTT określonego w uchwale ZG PTT Nr 43/2002 w następujący sposób: 08 czerwca, Warszawa.

 

Uchwała ZG PTT Nr 45/2002 z dnia 15 maja 2002 r.

ZG PTT ustala termin i miejsce Walnego Zjazdu PTT określonego w uchwale ZG PTT Nr 43/2002 w następujący sposób: 02 czerwca, Warszawa. Traci moc Uchwała ZG PTT Nr 44/2002

 

Uchwała ZG PTT Nr 46/2002 z dnia 02 czerwca 2002 r.

Zarząd Główny PTT ustala skład Prezydium ZG PTT w następującym kształcie:

Ø      Ø     Andrzej  Mierzwa – Prezes

Ø      Ø      Mirosława Kwatek-Hoffmann – Wiceprezes

Ø      Ø      Aleksander Skibiński– Wiceprezes

Ø      Ø      Andrzej Golonka – Skarbnik

Ø      Ø      Franciszek Witos – Sekretarz

Ø      Ø       Iwona Szymańska-Pavlović – członek Prezydium

Ø      Ø       Robert Wota – członek Prezydium

 

Uchwała ZG PTT nr 47/2002 z dnia 19 czerwca 2002 roku

ZG PTT zatwierdza Przepisy Turniejowe opublikowane w Biuletynie Informacyjnym PTT nr 1/2002. Z dniem wejścia w życie wymienionych przepisów tracą moc dotychczasowe regulacje w tej sprawie.

 

Uchwała ZG PTT Nr 48/2002 z dnia 8 września 2002 r

„ZG PTT przyjmuje protokół Zebrania ZG PTT przeprowadzonego w dniu 07.04.2002 r..

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 49/2002 z dnia 8 września 2002 r

„ZG PTT przyjmuje protokół z Zebrania ZG PTT przeprowadzonego w dniu 02.06.2002 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”          

 

Uchwała ZG PTT Nr 50/2002 z dnia 8 września 2002 r

„ZG PTT zatwierdza zrealizowane Uchwały Prezydium ZG PTT o numerach: 18-26/2002, 28/2002, 37/2002, 47/2002, 57-59/2002, 68/2002, 84/2002, 85/2002.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 51/2002 z dnia 8 września 2002 r

„ZG PTT zatwierdza aktualnie realizowane Uchwały Prezydium ZG PTT dotyczące działalności bieżącej o numerach: 27/2002, 30/2002, 39/2002, 45/2002, 46/2002, 53-56/2002, 60-62/2002, 64/2002, 65/2002, 69/2002, 76/2002, 82/2002, 90-94/2002.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 52/2002 z dnia 8 września 2002 r

 „ZG PTT ustala terminy i Organizatorów następujących turniejów mistrzowskich na rok 2003:

01-02.02.2003 – Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach - TKS ‘LIDER’ Lublin

08-09.03.2003 – Mistrzostwa Polski ST - Elbląski KT ‘JANTAR

22-23.03.2003 – Mistrzostwa Polski LA „PAKTAN” Słupsk

06-07.09.2003 – Mistrzostwa Polski Formacji -KTT ‘GRACJA’ Krosno

22-23.11.2003 – Akademickie Mistrzostwa Polski - Wrocław

Przyznanie praw organizacji Mistrzostw Polski nastąpi po podpisaniu umowy o organizację MP  pomiędzy PTT a Organizatorem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 53/2002 z dnia 8 września 2002 r

 „ZG PTT typuje na chairmana na Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach w Lublinie w dniach 01/02.02.2003 r. p. Wojciecha Wójtowicza, a na przedstawiciela PTT p. Andrzeja Mierzwę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 54/2002 z dnia 8 września 2002 r

 „Ustala listę sędziów, spośród których zostanie wylosowana 11-osobowa komisja sędziowska Mistrzostw Polski w 10 Tańcach w Lublinie w dniach 01/02.02.2003 r. : Marek Chojnacki, Włodzimierz Ciok, Antoni Czyżyk, Karolina Felska, Andrzej Golonka, Antoni Grycmacher, Janina Jakubowska, Andrzej Jakubowski, Tadeusz Krupiński, Leszek Lewandowski, Krzysztof Majewski, Kazimierz Michlik, Andrzej Mierzwa, Maria Nowak, Jerzy Oleszczyński, Arkadiusz Pavlović, Iwona Szymańska-Pavlović, Monika Sakowska, Waldemar Sakowski, Krzysztof Wasilewski, Franciszek Witos, Robert Wota, Wojciech Wójtowicz, Zbigniew Zasada, Michał Zdun, Arkadiusz Ziętowski, Waldemar Ziomek.Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 55/2002 z dnia 8 września 2002 r

 „ZG PTT typuje na chairmana na Mistrzostwa Polski w Stylu Standardowym w Elblągu w dniach 08/09.03.2003 r. p. Antoniego Czyżyka, a na przedstawiciela PTT p. Roberta Wotę

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 56/2002 z dnia 8 września 2002 r

 „ZG PTT ustala listę sędziów , z którymi będą prowadzone rozmowy co do pracy w Komisji Sędziowskiej MP w tańcach standardowych w 2003 roku: Tommy Shaughnessy, Leonid Pletner, Karl Breuer, Alberto Pregnolato, Hans Laxholm, Andrew Sinkinson, Czeslovas Norwaisha, Ałła Chebotareva, Guńko, Kim Rydel, Rudiger Knack; rezerwa: Maria Nowak, Michał Zdun.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 57/2002 z dnia 8 września 2002 r

 „ZG PTT typuje na chairmana na Mistrzostwa Polski w Stylu Latynoamerykańskim w Słupsku w dniach 22/23.03.2003 r., p. Waldemara Ziomka, a na przedstawiciela PTT p. Tadeusza Krupińskiego.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 58/2002 z dnia 8 września 2002 r

 „ ZG PTT ustala listę sędziów , z którymi będą prowadzone rozmowy co do pracy w Komisji Sędziowskiej MP w tańcach latynoamerykańskich w 2003 roku:  Lorraine, Lorna Lee, David Sycamore, Lene Mikkelsen, Shirley Ballas, Denise Weawers, Donnie Burns, Barbara Ambroz, Piotr Chebotarev i Margaret Redmond; rezerwa: Monika Sakowska, Karolina Felska.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 59/2002 z dnia 8 września 2002 r

 „Postanawia się przyznać klubowi tanecznemu „PODGÓRZE” przy Domu Kultury „Podgórze” z Krakowa  prawo organizacji turnieju:

18-19.01.2003r. – PUCHAR PROF. WIECZYSTEGO – Kraków”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 60/2002 z dnia 8 września 2002 r

 „ZG PTT przyznaje KTS „ESTELA” prawa organizacji Polish Open 2003.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 61/2002 z dnia 8 września 2002 r

 ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie niżej wymienionym organizatorom następujących turniejów IDSF:

Wystąpienie PTT do IDSF nastąpi po podpisaniu umowy o organizację wymienionego  turnieju pomiędzy PTT a Organizatorem

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 62/2002 z dnia 8 września 2002 r

Prezydium ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie prawa organizacji turniejów rangi IDSF Open:

Wystąpienie PTT do IDSF nastąpi po podpisaniu umowy o organizację wymienionego  turnieju pomiędzy PTT a Organizatorem

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 63/2002 z dnia 8 września 2002 r

 „ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie prawa organizacji turnieju IDSF SENIOR STANDARD dla klubu „Pasja” z Poznania (04-05.10.2003r.)”

Wystąpienie PTT do IDSF nastąpi po podpisaniu umowy o organizację wymienionego  turnieju pomiędzy PTT a Organizatorem

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 64/2002 z dnia 8 września 2002 r

„ ZG PTT przyjmuje poniższy kalendarz imprez mistrzowskich i IDSF w roku 2003

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

KALENDARZ  IMPREZ  MISTRZOWSKICH  I  IDSF

POLSKIEGO TOWARZYSTWA  TANECZNEGO na 2003 r

Stan na dzień:    08 września 2002 roku

 

DATA

NAZWA

RANGA TURNIEJU

ORGANIZATOR

MIEJSCE

01-02.02.2003

Mistrzostwa Polski w 10 tańcach

 

TKS ‘LIDER’

Lublin

08-09.03.2003

Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych

 

Elbląski  KT ‘JANTAR’

Elbląg

22-23.03.2003

Mistrzostwa Polski w tańcach latynoamerykańskich

 

KTS “PAKTAN”

Słupsk

04-06.04.2003

‘Euro-Dance Festival 2003’

IDSF Open ST

IDSF Open LA

ST ‘ASTRA’

Szczecin

25-26.04.2003

‘TROPICANA CUP 2003’

IDSF Open ST

IDSF Open LA

CT ‘CREA DANCE’

Mikołajki

17-18.05.2003

‘UPPER SILESIA CUP ZABRZE 2003’

IDSF Open ST

IDSF Internat. Open LA

Gliwickie Centrum Taneczne

Zabrze

14-15.06.2003

‘POLISH OPEN 2003’

IDSF Internat. Open ST

IDSF Open LA

KTS ‘ESTELA’

Olsztyn

06-07.09.2003

Mistrzostwa Polski Formacji

 

KTT ‘GRACJA’

Krosno

21-22.09.2003

‘POLISH CUP 2003’

IDSF Open ST

IDSF Internat. Open LA

ST ‘CONTRA’

Warszawa

04-05.10.2003

 

IDSF Open ST

IDSF Open LA

IDSF Senior ST

KTT ‘PASJA’

Poznań

     11.10.2003

Mistrzostwa Świata Młodzieży

w tańcach standardowych

 

Kujawsko-Pomorski Okręg PTT

Fundacja  Promocji Tańca Sportowego i Towarzyskiego Fundacja „KOBIETY-DZIECIOM”

Bydgoszcz

18-19.10.2003

‘INTEGRACJA CUP 2003’

IDSF Open ST

IDSF Open LA

ST ‘SMIRNOW’

Warszawa

27-28.10.2003

‘BALTIC CUP 2003’

IDSF Internat. Open ST

IDSF Open LA

Elbląski KT ‘JANTAR’

Elbląg

22-23.11.2003

Akademickie Mistrzostwa Polski

 

 

Wrocław

 

Mistrzostwa Polski Freestyle

 

 

 

 

Mistrzostwa Polski Rock & Roll

 

 

 

 

Mistrzostwa Polski Boogie Woogie

 

 

 

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 65/2002 z dnia 8 września 2002 r

 „ZG PTT ustala, że wszelka korespondencja kierowana przez Członków Wspierających PTT do  ZG PTT zawierająca propozycje organizacji turniejów mistrzowskich, międzynarodowych i rangi IDSF musi zawierać pisemną opinię Okręgu PTT, do którego należy członek wspierający.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 66/2002 z dnia 8 września 2002 r

 „ZG PTT ustala, że w przypadku organizowania turnieju tańca poza terytorium okręgu, do którego organizator należy, na przeprowadzenie imprezy  wymagana jest zgoda obu okręgów PTT, a opłatę licencyjną za turniej punktowy organizator wnosi do okręgu, na którego terenie odbywa się impreza.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 67/2002 z dnia 8 września 2002 r

„ Prezydium ZG PTT postanawia, że będzie nadawało bieg wnioskom o przyznanie licencji na organizację turniejów IDSF tylko tym organizatorom, którzy dostarczą do biura ZG PTT podpisaną umowę z PTT przynajmniej 8 miesięcy przed planowanym terminem turnieju IDSF.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 68/2002 z dnia 8 września 2002 r

 „ZG PTT przyjmuje kompetencje, prawa i obowiązki przedstawiciela PTT na turniejach mistrzowskich i IDSF przedstawione w zał. nr 1”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.” 

 

Załącznik nr 1
PRZEDSTAWICIEL PTT NA TURNIEJE RANGI MISTRZOWSKIEJ I IDSF

 

KOMPETENCJE  przedstawiciela PTT:

1.  Dopilnowanie realizacji Umowy, a także kontrola przestrzegania Przepisów i Regulaminów PTT pomiędzy Organizatorem a ZG PTT.

2.  Dopilnowanie realizacji zaproszeń sędziów wytypowanych przez ZG PTT ( we współpracy z dyrektorem biura ZG PTT ).

3.  Pomoc merytoryczna w realizacji imprezy.

4.  Rozstrzyganie kwestii spornych w czasie trwania turnieju ( w porozumieniu z Chairmanem ).

5.  Reprezentowanie PTT w trakcie turnieju.

6.  Wręczanie medali na Mistrzostwach Polski, pucharów lub nagród na turniejach IDSF.

7.  Wyrywkowe sprawdzanie prawidłowości zapisów i licencji w książeczkach startowych.

 

B. PRAWA I OBOWIĄZKI  przedstawiciela PTT:

1.Prawo interwencji w przypadkach rażącego naruszenia Umowy, Przepisów, Regulaminów PTT i podejmowania decyzji w tych sprawach.

2.Prawo do korzystania z 2 noclegów i wyżywienia w czasie trwania imprezy na koszt organizatora.

3.Obowiązek stawienia się na 2 godziny przed imprezą lub w innym terminie po uzgodnieniu z Organizatorem.

4.Złożenie do biura ZG PTT protokołu z przebiegu imprezy, warunków realizacji, wywiązania się z Umowy z PTT.

 

Uchwała ZG PTT Nr 69/2002 z dnia 8 września 2002 r

 „ZG PTT ustala ryczałt kosztów poniesionych z tytułu pełnienia funkcji przedstawiciela PTT na turniejach mistrzowskich i IDSF w wysokości 80 % kwoty przekazanej do ZG PTT przez organizatora w/w turniejów, w tym kosztów podróży.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 70/2002 z dnia 8 września 2002 r

 „ZG PTT powołuje Komisję Statutową w składzie: Tomasz Kałużny, Grzegorz Gargula, Tadeusz Krupński, Wojciech Wójtowicz, Zbigniew Zasada, Adam Zięciak.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 71/2002 z dnia 8 września 2002 r

 „ZG PTT upoważnia p. Iwonę Szymańską-Pavlović do interpretacji przepisów dotyczących obowiązujących strojów tanecznych na turniejach PTT i IDSF.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 72/2002 z dnia 8 września 2002 r

 „ZG PTT postanawia zakupić pakiet „Microsoft Office Pro” zawierający program „Access” dla potrzeb PTT.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 73/2002 z dnia 8 września 2002 r

 „ZG PTT ogłasza przetarg na zakup programu skrutinerskiego do obsługi turniejów PTT zgodny z nowymi przepisami turniejowymi PTT. Wdrożenie powyższego programu planuje się z dniem 01.01.2003 r. Dokumentami dotyczącymi przetargu na program skrutinerski dla PTT są: Ogłoszenie wraz z trzema załącznikami ( Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, Nr 2 – Druk oferty do wypełnienia, Nr 3 – Projekt umowy)

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

 

PTT/                /02                                                                             Kraków, 12 września 2002r

 

 

OGŁOSZENIE

 

            Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Krakowie w związku z wprowadzeniem nowych przepisów tanecznych zakupi program skrutinerski, zawierający dane ujęte  w zał. Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Warunki  złożenia oferty na dostawę programu i licencji:

 

1.      Wymagany termin realizacji zamówienia - 30 dni od dnia podpisania umowy.

2.      Wszystkie dane zawarte w załączniku nr 1 do ogłoszenia muszą być uwzględnione w programie skrutinerskim.

 

3.      Program skrutinerski zostanie przekazany ZG PTT na prawach wyłączności.

 

4.      Załącznikiem do programu skrutinerskiego będzie opis programu oraz umowa licencyjna.

 

5.      Projekt umowy licencyjnej należy przedłożyć wraz z ofertą w n/w terminie.

 

6.      Autor programu zobowiązany będzie do bezpłatnego przeprowadzenia szkolenia skrutinerów w zakresie stosowania programu, w terminie i miejscu wskazanym przez ZG PTT.

 

7.      Autor programu zobowiązuje się do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, na warunkach określonych w projekcie umowy, który przedłoży wraz z ofertą na dostawę programu.

 

8.      PTT zapewnia autorowi programu nadzór nad rozpowszechnianiem programu.

 

9.      Oferta stanowiąca zał. nr 2 powinna być podpisana przez oferenta lub jego uprawnionego przedstawiciela  (w tym przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

 

10.  Oferta winna być przesłana na adres siedziby Zamawiającego:

PTT 31-566 Kraków, ul. Ofiar Dąbia 4.z napisem  „Oferta – program skrutinerski”.

 

11.  Termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2002r. o godz. 12.00.

 

12.  ZG PTT udzieli zamówienia oferentowi , który spełniając opisane wymagania zaoferuje najniższą cenę brutto i najkorzystniejsze warunki umowy licencyjnej.

 

13.  Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia                - Robert Wota, tel.0601 642 960

- w zakresie przygotowania oferty                    - Mirosława Kwatek-Hoffmann,

tel. 0603 689 015

14.  Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy o dzieło zawiera „PROJEKT UMOWY”, stanowiący zał. Nr 3.

 

Załączniki:

Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

Nr 2 – Druk oferty do wypełnienia

Nr 3 – Projekt umowy o dzieło.

 

Zał. Nr 1

 

Program Skrutinerski PTT do obsługi wszystkich turniejów PTT, powinien zostać zawierać nowe obowiązujące od 1 stycznia 2003 roku przepisy turniejowe PTT (taniec sportowy i hobby), przepisy międzynarodowe (turnieje IDSF) i przepisy innych form tanecznych. Przepisy te zostały opublikowane w biuletynach PTT, bądź na stronach Internetowych PTT i IDSF.

 

Program powinien być podzielony na moduły i posiadać przejrzysty intuicyjny interfejs gwarantujący bezproblemową pracę z programem dla wielu osób posiadających podstawową znajomość obsługi komputera i nie powinien zawierać żadnych bardziej skomplikowanych procedur obsługowych (np. obsługa wiersza poleceń, czy znajomość poleceń systemowych itp.)

 

A.           Ogólne

I.                     Moduł „BAZA”

Współpraca z centralną bazą danych (ACCESS w wersji 2000 i wyżej), w której zawarte zostaną dane o zawodnikach, parach, klasach oraz punktach turniejowych.

II.                   Moduł „SEKRETARIAT TURNIEJU”

§       Rejestracja poszczególnych par tanecznych (klasa taneczna, nr startowy, imiona i nazwiska partnerów, styl, nazwa klubu, miasto lub kraj)

§       Możliwość drukowania list w różnych formach (stylami, łącznie itp.)

§       Współpraca z modułem „BAZA” – pobieranie aktualnych punktów przed danym turniejem, i eksport punktów zdobytych do bazy centralnej (program powinien dodawać punkty do punktów w bazie, a nie nadpisywać sumę punktów, aby uniknąć problemów, kiedy para tańczy np. dwa turnieje w ciągu jednego weekendu).

 

Docelowo rejestracja par za pomocą kart magnetycznych lub kodów paskowych.

III.                 Moduł „INTERNET BAZA”

Wszystkie opisane powyżej moduły powinny gwarantować możliwość umieszczenia wyników turniejów w Internecie na oficjalnej stronie ZG PTT oraz IDSF.

 

B.            Taniec Turniejowy

IV.                 Moduł „POZIOM HOBBY”

§       Możliwość wydruku „rozpiski” z podziałem na grupy taneczne

§       Możliwość wydruku zestawienia wszystkich par tanecznych  występujących w poszczególnych rundach (poziom, nr startowy, imiona i nazwiska partnerów, styl, klub, miasto lub kraj)

§       Możliwość wydruku kart sędziowskich na poszczególne rundy (litera oznaczająca sędziego, jego imię i nazwisko, miejsce na podpis, poziom hobby, kat. wiekowa, taniec, styl, runda, numery par)

§       Możliwość wydruku wyników zbiorczych rundy wstępnej i zasadniczej dla poziomu N1 i N2

§       Możliwość wydruku wyników zbiorczych rundy eliminacyjnej i finału dla poziomu N3 i N4

§       Możliwość wydruku protokółu Sędziego Głównego

§       Możliwość wydruku protokółu przeklasyfikowania par

V.                   Moduł „TURNIEJE IDSF”

§       Możliwość wydruku „rozpiski” z podziałem na grupy taneczne

§       Możliwość wydruku  zestawienia wszystkich par tanecznych występujących w poszczególnych rundach (klasa, nr startowy, imiona i nazwiska partnerów, styl, klub, miasto lub kraj)

§       Możliwość wydruku kart sędziowskich na poszczególne rundy

(litera oznaczająca sędziego, jego imię i nazwisko, miejsce na podpis; klasa, kat. wiekowa, taniec, styl, runda, ilość typów do następnej rundy, ilość grup eliminacyjnych; numery par w podziale na grupy – w jednym wierszu numery par tańczących w jednej grupie)

§       Możliwość wydruku wyników zbiorczych poszczególnych rund– typowania i miejsca w poszczególnych rundach (dla par odpadających w rundzie i wszystkich par)

§       Należy uwzględnić rundę dodatkową tzw. „redance”, oraz zwolnienie z rundy eliminacyjnej par z rankingu ISDF (tzw. gwiazdki)

§       Możliwość wydruku protokółu Sędziego Głównego

 

Uwaga: wszystkie opisy kartek i wydruki powinny być w języku angielskim.

VI.                 Moduł „TURNIEJE OPEN”

§       Możliwość wydruku „rozpiski” z podziałem na grupy taneczne

§       Możliwość wydruku zestawienia wszystkich par tanecznych występujących w poszczególnych rundach (klasa, nr startowy, imiona i nazwiska partnerów, styl, klub, miasto lub kraj)

§       Możliwość wydruku kart sędziowskich na poszczególne rundy

(litera oznaczająca sędziego, jego imię i nazwisko, miejsce na podpis; klasa, kat. wiekowa, taniec, styl, runda, ilość typów do następnej rundy, ilość grup eliminacyjnych; numery par w podziale na grupy – w jednym wierszu numery par tańczących w jednej grupie)

§       Możliwość wydruku wyników zbiorczych poszczególnych rund– typowania i miejsca w poszczególnych rundach (dla par odpadających w rundzie i wszystkich par)

§       Możliwość wydruku protokółu Sędziego Głównego

§       Należy uwzględnić przechodzenie do następnej rundy mniejszej ilości par niż połowa (zgodnie z uprzednią decyzją sędziego głównego)

VII.               Moduł „TURNIEJE PUNKTOWE”

§       Możliwość wydruku „rozpiski” z podziałem na grupy taneczne,

§       Możliwość wydruku zestawienia wszystkich par tanecznych występujących w poszczególnych rundach (klasa, nr startowy, imiona i nazwiska partnerów, styl, klub, miasto lub kraj)

§       Możliwość wydruku kart sędziowskich na poszczególne rundy

(litera oznaczająca sędziego, jego imię i nazwisko, miejsce na podpis; klasa, kat. wiekowa, taniec, styl, runda, ilość typów do następnej rundy, ilość grup eliminacyjnych; numery par w podziale na grupy – w jednym wierszu numery par tańczących w jednej grupie)

§       Możliwość wydruku wyników zbiorczych poszczególnych rund – typowania „R”-ki i  miejsca w poszczególnych rundach (dla par odpadających w rundzie i wszystkich par)

§       Możliwość wydruku protokołu Sędziego Głównego

§       Możliwość wydruku protokołu przeklasyfikowania par do wyższej klasy tanecznej

§       Należy uwzględnić dyskwalifikacje pary za przekroczenie repertuaru – 3xR,

§       Należy uwzględnić przechodzenie do następnej rundy mniejszej ilości par niż połowa (zgodnie z uprzednią decyzją sędziego głównego)

VIII.             Moduł „TURNIEJE FORMACJI TANECZNYCH”

§       Możliwość wydruku kolejności występów formacji

§       Możliwość wydruku zestawienia wszystkich formacji tanecznych w występujących w poszczególnych rundach (kat. wiekowa, styl, nr startowy, nazwa formacji, klub, miasto lub kraj)

§       Możliwość wydruku kart sędziowskich na poszczególne rundy

(litera oznaczająca sędziego, jego imię i nazwisko, miejsce na podpis; kat. wiekowa, styl, runda, ilość typów do następnej rundy; numery formacji)

§       Możliwość wydruku wyników zbiorczych poszczególnych rund– typowania i miejsca w poszczególnych rundach (dla formacji odpadających w rundzie i wszystkich formacji)

§       Możliwość wydruku protokółu Sędziego Głównego

 

C.           Inne Formy Taneczne

IX.                Moduł „SOLIŚCI I DUETY”

§       Możliwość wydruku „rozpiski” na grupy taneczne,

§       Możliwość wydruku zestawienia wszystkich solistów lub duetów tanecznych występujących w poszczególnych rundach (klasa, nr startowy, imiona i nazwiska partnerów, styl, klub, miasto lub kraj)

§       Możliwość wydruku kart sędziowskich na poszczególne rundy

(litera oznaczająca sędziego, jego imię i nazwisko, miejsce na podpis; klasa, kat. wiekowa, taniec, styl, runda, ilość typów do następnej rundy, ilość grup eliminacyjnych; numery par w podziale na grupy – w jednym wierszu numery par tańczących w jednej grupie)

§       Możliwość wydruku wyników zbiorczych poszczególnych rund– typowania i miejsca w poszczególnych rundach (dla solistów lub duetów odpadających w rundzie i wszystkich solistów lub duetów)

§       Możliwość wydruku protokółu Sędziego Głównego

§       Należy uwzględnić rundę dodatkową tzw. „redance”,

§       Należy uwzględnić przechodzenie do następnej rundy mniejszej ilości par niż połowa,

 

Uwaga: Do następnej rundy może przejść nawet kilkuset uczestników!!!

X.                  Moduł „TURNIEJE FORMACJI I MINIFORMACJI TANECZNYCH”

§       Możliwość wydruku kolejności występów formacji (miniformacji)

§       Możliwość wydruku zestawienia wszystkich formacji (miniformacji) tanecznych występujących w poszczególnych rundach (kat. wiekowa, forma taneczna, nr startowy, nazwa formacji (miniformacji) , klub, miasto lub kraj)

§       Możliwość wydruku kart sędziowskich na poszczególne rundy (litera oznaczająca sędziego, jego imię i nazwisko, miejsce na podpis; kat. wiekowa, forma taneczna, runda, ilość typów do następnej rundy; numery formacji (miniformacji))

§       Możliwość wydruku wyników zbiorczych poszczególnych rund– typowania i miejsca w poszczególnych rundach (dla formacji(miniformacji) odpadających w rundzie i wszystkich formacji(miniformacji))

§       Możliwość wydruku protokółu Sędziego Głównego

XI.                Moduł „INTERNET TURNIEJ”

Wszystkie opisane powyżej moduły powinny gwarantować możliwość umieszczenia wyników turniejów w Internecie na oficjalnej stronie ZG PTT oraz IDSF.

 

D.           Serwis

XII.              Moduł „SERWIS’

 

Zał. Nr 2

 

 

miejscowość i data______________________

 

______________________

pieczęć oferenta

 
O F E R T A

 

na dostawę programu skrutinerskiego i licencji zgodnie z ogłoszeniem Polskiego Towarzystwa Tanecznego Kraków  z dnia                        

1.      Oferuję realizację zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zał. Nr 1 do ogłoszenia na kwotę brutto ___________________________zł w tym ____% VAT

słownie: _____________________________________________________________ zł

2.      Oświadczam, że akceptuje wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu.

3.      Oświadczam, że nie wnoszę uwag do projektu umowy o dzieło. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do jej zawarcia na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.      Do niniejszej oferty załączam projekt umowy licencyjnej.

 

 

...........................................

                                                                       pieczęć i podpis oferenta

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 3

 

UMOWA o dzieło

                        zawarta w dniu ___________ pomiędzy Polskim Towarzystwem Tanecznym w Krakowie, reprezentowanym przez:

1)   Pana Andrzeja Mierzwę – Prezesa Zarządu Głównego

2)   Pana Andrzeja Golonkę – Skarbnika Zarządu Głównego

zwanym  dalej  Zamawiającym,

a

                                                                                                                                           

adres                                                                                                                                               

zwaną dalej Dostawcą.

§1

Przedmiot umowy

Zamawiający zgodnie z ogłoszeniem zamawia a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć program skrutinerski i licencje do obsługi turniejów PTT.

§ 2

Termin dostawy

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 30 dni od podpisania umowy tj. ______________,

§ 3

Wartość umowy

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za realizację przedmiotu umowy kwotę              brutto zawierającą 22 % VAT, (słownie                                                                        )

 

§ 4

Warunki odbioru i płatności

  1. Należność za realizację niniejszej umowy zostanie uregulowana przelewem w terminie 14 dni od otrzymania faktury, po protokólarnym odbiorze przedmiotu umowy.
  2. Dostawca wystawi fakturę/rachunek na Polskie Towarzystwo Taneczne ul. Ofiar Dąbia 4, 31-566 Kraków NIP                                                     .

§ 5

Warunki wdrożenia programu

1.        Z chwilą odbioru licencji Zarząd Główny PTT staje się wyłącznym nabywcą programu.

2.        Dostawca zobowiązuje się do zainstalowania programu w miejscach wskazanych przez ZG PTT.

3.        Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia skrutinerów w zakresie obsługi programu w miejscu i terminie wskazanym przez ZG PTT.

4.        Zamawiający zapewnia Dostawcy nadzór nad rozpowszechnianiem programu.

5.        Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na warunkach określonych w umowie licencyjnej, uzgodnionych przez obie strony.

§ 6

Kary umowne

1.    Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieterminowe wywiązanie się z umowy w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

2.    Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy w wysokości  5 % wartości przedmiotu umowy, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

3.    Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy. W razie odstąpienia z przyczyn za które odpowiada Dostawca, kara umowna nie przysługuje.

4.    Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez kary z przyczyn, których w momencie podpisywania umowy nie można było przewidzieć.

§ 6

Wszelkie zmiany umowy dokonane w innej formie niż pisemna są nieważne.

§ 7

Niniejszą umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

Dostawca:                

 

Zamawiający:

 

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 74/2002 z dnia 8 września 2002 r

 „ZG PTT uchwala Kalendarz Organizacyjny PTT na 2003 rok. Kalendarz stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

 

 

Kalendarz Organizacyjny PTT na 2003 rok

Lp.

Zadanie

Termin do

Odpowiedzialny

 

1.

Walny Zjazd Sprawozdawczy

12 kwietnia 2003 r.,  g. 11.00  Warszawa 

Wiceprezesi

2.

I Zebranie ZG PTT

 

29 marca 2003 r.,      g. 11.00 Warszawa

Sekretarz

3.

II Zebranie ZG PTT

08 listopada 2003 r., g. 11.00   Warszawa

Sekretarz

4.

I Zebranie

Prezydium ZG PTT

23 lutego 2003 r.,  

g. 11.00

Sekretarz

5.

II Zebranie

          Prezydium ZG PTT

01 czerwca 2003 r.,  

g. 11.00

Sekretarz

6.

III Zebranie

Prezydium ZG PTT

24 sierpnia 2003 r.,  

g. 11.00

Sekretarz

7.

IV Zebranie

Prezydium ZG PTT

19 października 2003 r.,  

g. 11.00

Sekretarz

8.

Ostateczny termin składania wniosków na organizację turniejów mistrzowskich i IDSF w 2004 roku

31 stycznia 2003

Formularze wniosków do pobrania w Okręgach, biurze PTT i na stronie internetowej

Wiceprezesi

9.

Szkolenia sędziowskie

 

13-14 września 2003 r

Przew. Komisji ds. Sportu  oraz Przew. Komisji ds. Sędziów i Szkoleń

10.

Ostateczny termin wnoszenia rocznych opłat członkowskich i licencyjnych

30 listopada 2003

Skarbnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 75/2002

z dnia 8 września 2002 r

 

 „ZG PTT ustala, że w dniach 16/17.11.2002 odbędą się egzaminy dla kandydatów na sędziów PTT oraz na podwyższenie kategorii sędziów tańca sportowego PTT. Odpowiedzialny za przeprowadzenie egzaminu – Andrzej Golonka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 76/2002

z dnia 8 września 2002 r

 

 „ZG PTT zatwierdza zmiany w preliminarzu ZG PTT na rok 2002 w części dotyczącej wydatków zaproponowanych przez Skarbnika PTT, co stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 77/2002

z dnia 8 września 2002 r

 

 „ZG PTT wnosi do Sądów Koleżeńskich Okręgów: lubuskiego, podkarpackiego pomorskiego i zachodniopomorskiego, o wszczęcie postępowania w trybie pilnym w stosunku do członków Zarządów Okręgów, w związku z nierozliczeniem finansowym roku 2001.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 78/2002

z dnia 8 września 2002 r

 

 „ZG PTT wnosi do Głównej Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli w trybie pilnym w Okręgach: lubuskim, podkarpackim pomorskim i zachodniopomorskim, w związku z nierozliczeniem finansowym roku 2001.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 79/2002

z dnia 8 września 2002 r

 

 „ZG PTT uznając szczególną rangę, przyznaje na czas nieokreślony turniejowi „O PUCHAR PROF. M. WIECZYSTEGO”, status turnieju podwójnie punktowanego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 80/2002

z dnia 8 września 2002 r

 

 „ZG PTT postanawia uhonorować w sposób szczególny p. Barbarę Jaworską – Mazur z okazji 30-lecia działalności w Amatorskim Ruchu Tanecznym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 81/2002

z dnia 8 września 2002 r

 

 „ZG PTT zatwierdza jako wykładowcę na szkolenie sędziowskie w roku 2003 – p. Katię Vanone z Włoch.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Uchwała ZG PTT Nr 82/2002

z dnia 8 września 2002 r

 

 „Na wniosek organizatora ZG PTT rozszerza skład komisji sędziowskiej na POLISH CUP 2002 o sędziów:

Svietlanę Vertibską ze Szwajcarii(LA), Halinę Smirnov z Ukrainy (LA) oraz Roberta Wotę (ST) i Krzysztofa Wasilewskiego (ST); chairman – Marek Chojnacki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 08.09.2002r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”