UCHWAŁY ZG PTT, Kraków, 28.01.2006 r.                   (Nr 1/2006 – 20/2006)

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  1/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r.

„ZG PTT zatwierdza protokół z zebrania ZG PTT w dniu 17 grudnia 2005 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.01.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  2/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r.

„ZG PTT zatwierdza Uchwały Prezydium ZG PTT o numerach: 83-85/2005, 1-9/2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.01.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  83/2005 z dnia 17.12.2005 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia przyjąć usprawiedliwienie nieobecności na obowiązkowym szkoleniu sędziowskim PTT w dniach 10-11.09.2005 r. w Krakowie i na szkoleniu uzupełniającym w dniu 6.11.2005 r. we Wrocławiu następującym sędziom: Mikołaj Pożarski, Adam Zięciak, Elżbieta Zięciak po dokonaniu stosownych opłat za ww. szkolenia.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  84/2005 z dnia 21.12.2005 r.          (telefoniczna)

„Prezydium ZG PTT postanawia przyznać parze Mistrzów Polski w kategorii Juniorzy II: PAWEŁ BARTELIK – ANETA JASKÓLSKA ryczałtowy zwrot kosztów podróży na Mistrzostwa Świata w Tańcach Latynoamerykańskich, w dniu 29 października 2005 r. w Platja d’Aro (Hiszpania) w wysokości 1.500 zł na parę.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  85/2005 z dnia 21.12.2005 r.          (telefoniczna)

„Prezydium ZG PTT postanawia przyznać Formacji Latynoamerykańskiej DCPK Warszawa ryczałtowy zwrot kosztów podróży na Mistrzostwa Świata Formacji w Tańcach Latynoamerykańskich, w dniu 3 grudnia 2005 r. w Monachium (Niemcy) w wysokości 1.500 zł.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  1/2006 z dnia 05.01.2005 r.            (telefoniczna)

„Prezydium ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne PTT MANUELOWI FAVILLA z Włoch.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  2/2006 z dnia 05.01.2005 r.            (telefoniczna)

„Prezydium ZG PTT przychyla się do wniosku Gliwickiego Stowarzyszenia Tanecznego SZOK Gliwice i postanawia wystąpić do IDSF o zgodę na organizację turnieju w dniach 1-2 maja 2006 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  3/2006 z dnia 14.01.2006 r.

„Prezydium ZG PTT zleca druk „Biuletynu Lista Sędziów Tańca Towarzyskiego i Skrutinerów na 2006 rok” Firmie Poligraficznej FLEXODRUK Jasło, w nakładzie 1.020 sztuk, w koszcie brutto nie większym niż 1.700 zł.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  4/2006 z dnia 14.01.2006 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza sędziów zagranicznych na Mistrzostwa Polski 2006

 

MP w 10 Tańcach w Iławie w dniach 11-12.02.2006 r. w osobach:

·         Stefan Horvath           Słowacja

·         Lubos Novotny           Czechy

·         Tatiana Pavlinova     Białoruś

·         Frank Radich              Dania

 

MP LA w Lublinie w dniach 4-5.03.2006 r. w osobach:

·         Miroslav Lenart          Słowacja

·         Frederic Mosa             Francja

·         Goran Nordin              Anglia

·         wg nominacji Federacji Duńskiej           Dania

 

MP ST w Gliwicach w dniach 11-12.03.2006 r. w osobach:

·         Lindsay Hillier Tate   Anglia

·         Susan Walker              Anglia

·         Dietrich Rupp              Niemcy

·         Fabio Bosco                Włochy

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  5/2006 z dnia 14.01.2006 r.

„Prezydium ZG PTT nie wyraża zgody na organizację VII Międzynarodowego Festiwalu BALTIC CUP w dniach 10-12 listopada 2006 r. w Elblągu, ze względu na zatwierdzenie w tym terminie Akademickich Mistrzostw Polski we Wrocławiu.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  6/2006 z dnia 14.01.2006 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej turniejów „KARKONOSZE OPEN 2006” IDSF Open ST, IDSF Open LA organizowanych w dniach 23-24.09.2006 r. w Jeleniej Górze:

Waldemar Ziomek – Polska (chairman), Dietmar Guertler – Austria ST/LA, Andrej Micunek – Słowacja ST/LA, Jaroslav Krticka – Czechy LA, Rudolf Janoud – Czechy ST, Aleksander Kozyro – Białoruś ST/LA, Antonio Gioncada – Włochy ST/LA, Philipsa Roberts – Malta ST/LA, Volodymir Kozak – Ukraina ST, Natalia Pasha – Ukraina LA, Arkadiusz Pavlović – Polska ST, Andrzej Mierzwa – Polska ST, Antoni Grycmacher – Polska LA, Kazimierz Kurzak – Polska LA.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  7/2006 z dnia 14.01.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne PTT SERGIU RUSU.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  8/2006 z dnia 14.01.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia przyjąć rezygnację z członkostwa nadzwyczajnego PTT przez RARESA COJOCA z Rumunii.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  9/2006 z dnia 14.01.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia udzielić zgody KATARZYNIE KAPRAL na reprezentowanie barw Rumunii (Rumuńskiej Federacji Tańca Sportowego – Romanian DanceSport Federation).

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  3/2006  z dnia 28 stycznia 2006 r.

 

„Zarząd Główny PTT zobowiązuje Prezesów Okręgów PTT do przesłania do dnia 14 lutego 2006, do biura ZG PTT:

- wymaganej, aktualnej dokumentacji finansowej

- raportów z przeprowadzonej inwentaryzacji

-wyników aktualizacji członków zwyczajnych (ilość członków zwyczajnych po aktualizacji, rejestr członków, wykaz osób skreślonych)

Jednocześnie Zarząd Główny PTT zobowiązuje Prezydium ZG PTT do analizy otrzymanych materiałów w przypadku braków skierowania do GKR PTT pilnych wniosków odnośnie przeprowadzenia kontroli mającej na celu rozstrzygnięcie wątpliwości odnośnie istnienia danego Okręgu nie wywiązującego się z realizacji uchwał Zarządu Głównego PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.01.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  4/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r.

„ZG PTT ustala wynagrodzenie dla administratorów danych w Okręgach w wysokości 2,40 zł od jednego numeru identyfikacyjnego (ID) w CBD PTT. Powyższe wynagrodzenie dotyczy zadań wykonywanych w 2006 r. i liczone jest według stanu na dzień 31 grudnia 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.01.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  5/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r.

 

„ZG PTT powierza z dniem 01 lutego 2006 pani Izabeli Wójtowicz funkcję Administratora Głównego CBD PTT z wynagrodzeniem, które zostanie ustalone w wyniku negocjacji z Prezydium ZG PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.01.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  6/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r.

 

„ZG PTT po przeprowadzeniu konsultacji z GKR PTT mając na względzie koszty zwołania Zjazdów zmienia przyjęty w Uchwale ZG PTT Nr  76/2005 z dnia 17 grudnia 2005 r. termin i zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd (Wyborczy) w celu przedstawienia przez GKR PTT informacji i wniosków oraz w celu wyboru Prezesa ZG PTT. ZG PTT zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy. Oba Zjazdy zwołane są w jednym terminie: 23 kwietnia 2006 roku o godzinie 9.00 (I termin) o godz. 9.30 ( II termin); miejsce: Łódź, (szczegółowa lokalizacja będzie wskazana przez Krzysztofa Kamińskiego Prezesa Łódzkiego Okręgu PTT).”

 

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Zjazdu Nadzwyczajnego (Wyborczego).
 2. Wybór Prezydium Zjazdów.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
 4. Stwierdzenie prawomocności Zjazdów.
 5. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
 6. Przedstawienie przez GKR PTT informacji, wniosków i propozycji uchwał; dyskusja.
 7. Wybór Prezesa ZG PTT.
 8. Przerwa 15 min.
 9. Otwarcie Walnego Zjazdu Sprawozdawczego.
 10. Sprawozdania ZG PTT, GKR PTT, GSK PTT.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Podjęcie uchwały programowej.
 13. Zmiany w Statucie PTT.
 14. Zmiany w Ordynacji Wyborczej.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie Walnych Zjazdów.

 

Materiały na Walny Zjazd będą do wglądu w Biurze ZG PTT w Krakowie i siedzibach Okręgów PTT od dnia …………….. 2006 r.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.01.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  7/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r.

„ZG PTT zleca firmie FROGART z Jasła wykonanie 17 sztuk „banerów jubileuszu 50-lecia” w cenie do 250 zł/szt.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.01.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  8/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r.

„ZG PTT zleca firmie ASGRAF z Wrocławia wykonanie medali na Mistrzostwa Polski 2006 w Iławie i Gliwicach w cenie 22,00 zł/szt.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.01.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  9/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r.

 

„ZG PTT zleca firmie SZKOŁA TAŃCA A+S z Częstochowy wykonanie medali na Mistrzostwa Polski 2006 w Lublinie w cenie do 50 zł/szt.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.01.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  10/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r.

„ZG PTT powołuje Komisję ds. Sędziów w składzie:

1.       Adam Berkowicz – przewodniczący

2.       Monika Sakowska – członek

3.       Krzysztof Wasilewski – członek

4.       Izabela Wójtowicz – członek

5.       Grzegorz Gargula – członek

6.       Waldemar Ziomek – członek

7.       Dariusz Dragan – członek

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.01.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  11/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r.

„ZG PTT powołuje Komisję Kontaktów Zagranicznych w składzie:

1.       Waldemar Ziomek – przewodniczący

2.       Andrzej Jankowski – sekretarz

3.       Wojciech Wójtowicz – członek

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.01.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  12/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r.

 

„ZG PTT przyjmuje Kalendarz Organizacyjny PTT w 2006 roku jak niżej:

 

Lp.

Zadanie

Termin

Odpowiedzialny

1

Nadzwyczajny Walny Zjazd Wyborczy Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT

23 kwietnia 2006/ niedziela

g. 9.00  Łódź

Wiceprezesi

2

I Zebranie ZG PTT

28 stycznia 2006/ sobota

g. 11.00  Kraków

Sekretarz

3

II Zebranie ZG PTT

23 kwietnia 2006

Łódź

Sekretarz

4

III Zebranie ZG PTT

 

po wyborze Prezesa 2006

 

Sekretarz

5

IV Zebranie ZG PTT

po wyborze Prezesa 2006

 

Sekretarz

6

I Zebranie

Prezydium ZG PTT

14 stycznia 2006/ sobota

g. 16.00  Kraków

Sekretarz

11

II Zebranie

Prezydium ZG PTT

25 marca 2006 Wrocław

Sekretarz

12

Pozostałe Zebrania

Prezydium ZG PTT

Terminy do ustalenia

Sekretarz

14

Ostateczny termin składania wniosków na organizację turniejów mistrzowskich i IDSF w 2007 roku

31 stycznia 2006

Formularze wniosków do pobrania w Okręgach, biurze PTT i na stronie internetowej

Wiceprezesi

15

Ostateczny termin składania wniosków na organizację turniejów GPP w 2007 r.

30 czerwca 2006

Wiceprezesi

16

Ostateczny termin wnoszenia rocznych opłat członkowskich i rejestracyjnych na rok 2007

31 października 2006

Skarbnik

17

Szkolenie skrutinerskie

 

Do ustalenia

Przew. Komisji ds. Skrutinerów

18

Szkolenia sędziowskie

 tańca towarzyskiego

Do ustalenia

Przew. Komisji ds. Sportu oraz Przew. Komisji ds. Sędziów i Szkoleń

19

Szkolenia sędziowskie

innych form tanecznych

 

Do ustalenia

Prezes Okręgu PTT Freestyle

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.01.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  13/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r.

„ZG PTT zatwierdza Budżet Zarządu Głównego PTT na rok 2006 przedstawiony przez Skarbnika – A. Golonkę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.01.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLAN BUDŻETU 2006

 

 

 

1

Nazwa wydatku

Planowane wydatki

Realizacja

Procent

2

Medale i puchary na turnieje

10 000,00

 

 

3

Koszty organizacji Walnego Zjazdu

3 000,00

 

 

A

 

Koszty posiedzeń Władz Statutowych i Komisji Zarządu

45 500,00

 

 

B

- Prezes ZG

3 000,00

 

 

C

- Prezydium ZG

10 000,00

 

 

D

- Zarząd Główny

14 000,00

 

 

E

- Główna Komisja Rewizyjna

6 000,00

 

 

F

- Główny Sąd Koleżeński

2 500,00

 

 

G

- Komisja Kontaktów Zagranicznych

1 000,00

 

 

H

- Komisja ds. Sędziów i szkoleń

2 000,00

 

 

I

- Komisja ds. R&R

1 000,00

 

 

4

- pozostałe Komisje

6 000,00

 

 

5

Szkolenia

25 000,00

 

 

6

Dofinansowanie turniejów tańca

30 000,00

 

 

7

Dofinansowanie wyjazdów par tanecznych na tur. Mistrz.

5 000,00

 

 

8

Obchody 50 - lecia ruchu tanecznego w Polsce

70 000,00

 

 

9

Grand Prix Polski

58 000,00

 

 

10

Organizacja i przeprowadzenie egzaminów

8 000,00

 

 

11

Składki na rzecz organizacji

18 000,00

 

 

12

Obsługa bazy danych oraz produkcja kart magnetycznych

16 000,00

 

 

13

Opłaty licencji turniejów IDSF

60 000,00

 

 

14

Pozostałe koszty statutowe

10 000,00

 

 

15

Zużycie materiałów biurowych

5 000,00

 

 

16

Zużycie energii

2 000,00

 

 

17

Pozostałe materiały

1 000,00

 

 

18

Usługi pocztowe

7 000,00

 

 

19

Usługi telekomunikacyjne

12 000,00

 

 

20

usługi drukarskie i kserograficzne

17 000,00

 

 

21

usługi internetowe

15 000,00

 

 

22

usługi bankowe

3 000,00

 

 

23

usługi księgowe

20 000,00

 

 

24

Obsługa prawna

7 500,00

 

 

25

Wynajem pomieszczeń

12 000,00

 

 

26

Naprawa i konserwacja sprzętu

3 000,00

 

 

27

Pozostałe usługi

1 000,00

 

 

28

Wynagrodzenie osobowe

35 000,00

 

 

29

Wynagrodzenie bezosobowe i rozbudowa CBD

15 000,00

 

 

30

Świadczenia na rzecz pracownika

1 000,00

 

 

31

Składki ZUS

7 000,00

 

 

32

Podatki i opłaty

1 000,00

 

 

33

Zakupy nowych środków trwałych

5 000,00

 

 

34

Podróże służbowe

1 000,00

 

 

35

Reprezentacja i reklama

1 000,00

 

 

36

Ubezpieczenie majątkowe

1 000,00

 

 

 

Rezerwa budżetowa

110 000,00

 

 

 

 

 

 

641 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp

 

 

 

 

 

 

 

1

Nazwa wpływu

Wielk. Plan.

Realizacja

Procent

2

Wpływy statutowe z Okręgów

155 000,00

 

 

3

Opłaty za wpis na listę sędziów PTT

85 000,00

 

 

4

Opłaty za szkolenie i egzaminy sędziowskie

70 000,00

 

 

5

Opłaty za magnetyczne identyfikatory członków

25 000,00

 

 

6

Za wydanie książeczek startowych i sędziowskich

20 000,00

 

 

7

Wpływy z Grand Prix Polski

30 000,00

 

 

8

Odsetki bankowe

1 000,00

 

 

9

Wpływy za licencje MP

6 000,00

 

 

10

Dotacje docelowe - na organizację Obchodów 50-lecia ruchu tanecznego

20 000,00

 

 

11

Dotacje docelowe - na turnieje IDSF

60 000,00

 

 

 

Saldo z 31.12.2005r.

169 000,00

 

 

 

Razem:

641 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFICYT

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała ZGPTT Nr  14/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r.

 

„ZG PTT na podstawie § 6 pkt. 23 Regulaminu pracy Zarządu ustala następujące zobowiązania finansowe dla swoich członków:

1.       Składka członka zwyczajnego wynosi 10 zł za rok

2.       Składka członka wspierającego – 300 zł za rok

3.       Składka członka nadzwyczajnego – 10 zł za rok

4.       Wpis do rejestru zawodników Sportowego Tańca Towarzyskiego (STT) rywalizujących na turniejach ogólnopolskich (od kl. E) – 30 zł za rok

5.       Wpis do rejestru zawodników grup Hobby – 30 zł za rok

6.       Wpis do rejestru zawodników Sportowego Tańca Towarzyskiego (STT) rywalizujących na turniejach w ramach okręgu (grupy rekreacyjne) – 10 zł za rok

7.       Wpis do rejestru członków nadzwyczajnych na listę zawodników Sportowego Tańca Towarzyskiego (STT) – 1.000 zł, opłata

8.       Wpis do rejestru zawodników Rock and Roll – 30 zł za rok

9.       Wpis do rejestru Freestyle i pochodnych form biorących udział w rywalizacji o Mistrzostwo Polski i rywalizacji reprezentacji Polski – 30 zł za rok

10.    Wpis do rejestru Freestyle i pochodnych form oraz Rock and Roll biorących udział w rywalizacji pozostałych zawodów – 10 zł za rok

11.    Wpis do rejestru sędziów:

-          Kandydatów – 30 zł za rok

-          Sędziów kategorii III – 230 zł za rok

-          Sędziów kategorii II i sędziów skrutinerów – 330 zł za rok

-          Sędziów kategorii I – 430 zł za rok

-          Sędziów Free Style kategorii I – 330 zł za rok

-          Sędziów Free Style kategorii II – 230 zł za rok

-          Sędziów Rock and Rolla – 230 zł za rok

12. Za przekazanie praw organizacji turnieju punktowego – 200 zł

13. Za przekazanie praw organizacji turnieju o randze Mistrzostw Polski – 1000 zł

14. Za przekazanie praw organizacji turnieju o randze Mistrzostw Klasy „A” i „B” – 500 zł. za każdą klasę

15. Za przekazanie praw organizacji turnieju międzynarodowego i z udziałem par zagranicznych – 500-1.000 zł

16. Za złożenie protestu (opłata manipulacyjna) kaucję w wysokości: 200 zł

17. Zobowiązania za turnieje IDSF, o które złożono wnioski po wyznaczonym terminie, wzrastają o 50%. (dodatkowa opłata w wysokości 50 % opłaty wniesionej na rzecz IDSF).

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.01.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZGPTT Nr  15/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r.

„ZG PTT upoważnia Prezydium ZG PTT do dokonania przesunięć finansowych w ramach zatwierdzonego budżetu na 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.01.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  16/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r.

„ZG PTT ustala, że w terminie rozgrywania turniejów rangi Grand Prix Polski par dorosłych, zgłoszonych w wyznaczonym terminie, nie mogą odbywać się inne turnieje w klasach „S” i „A” oraz „Open”.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2007 r.

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  17/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r.

„ZG PTT dopuszcza czasowo do udziału w rywalizacji sportowej w ramach PTT pary FTS zgłoszone przez FTS do ZG PTT i zatwierdzone przez Prezydium ZG PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.01.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  18/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r.

„ZG PTT ustala, że zgłaszanie turniejów do kalendarza PTT na stronie internetowej mogą dokonywać wyłącznie Prezesi Okręgów lub wyznaczone przez nich osoby na ręce G. Szymańskiego. Zgłoszenia mogą mieć postać zatwierdzonych terminarzy okręgowych lub zatwierdzonego turnieju, z co najwyżej regulaminem turnieju w formie tekstowej. Nie dopuszcza się umieszczania elementów reklamowych lub odnośników do stron internetowych szkół tańca, klubów lub innych organizacyjnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.01.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  19/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r.

„ZG PTT wyraża zgodę na przywrócenie możliwości udziału we współzawodnictwie PTT Andrzeja Mącznika i Joannę Surówkę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.01.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  20/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r.

„ZG PTT wyraża zgodę na przywrócenie możliwości udziału we współzawodnictwie PTT Annę Leśniok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.01.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

 

UCHWAŁY ZG PTT, Łódź, 23.04.2006 r.     (Nr 21-25/2006)

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  21/2006 z dnia 23 kwietnia 2006 r.

„ZG PTT przyjmuje rezygnację Adama Berkowicza z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Sędziów i z funkcji członka Prezydium ZG PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.04.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl”.

 

Głosowanie: za-13, p-0, w-0

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  22/2006 z dnia 23 kwietnia 2006 r.

„ZG PTT powierza funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Sędziów panu Wojciechowi Wójtowiczowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.04.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl”.

 

Głosowanie: za-12, p-0, w-1

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  23/2006 z dnia 23 kwietnia 2006 r.

„ZG PTT zatwierdza ukonstytuowanie się Prezydium ZG PTT w następującym składzie: prezes –Franciszek Witos, wiceprezes – Mirosława Kwatek-Hoffmann, wiceprezes – Grzegorz Szymański, sekretarz – Waldemar Ziomek, skarbnik – Andrzej Golonka, członek – Kazimierz Kurzak, członek – Wojciech Wójtowicz

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.04.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl”.

 

Głosowanie: za-12, p-0, w-1

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  24/2006 z dnia 23 kwietnia 2006 r.

„ZG PTT ustala terminy najbliższych zebrań:

- zebranie Prezydium ZG PTT w dniu 02 czerwca 2006 r.,

- zebranie ZG PTT w dniu 01 lipca 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.04.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl”.

 

Głosowanie: za-12, p-0, w-1

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  25/2006 z dnia 23 kwietnia 2006 r.

„ZG PTT powołuje delegację PTT na AGM IDSF 2006 (Wels, Austria) w składzie Franciszek Witos, Waldemar Ziomek i ustala zwrot poniesionych kosztów w następujący sposób: koszty hotelu według propozycji IDSF i koszty przejazdu (koszty benzyny plus winietki na autostrady plus parking).

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.04.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl”.

 

Głosowanie: za-13, p-0, w-0

 

UCHWAŁA ZG PTT z dnia 29.06.2006 r.      (telefoniczna Nr  26/2006)

 

Uchwała ZG PTT Nr  26/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r.

„ZG PTT zatwierdza Sprawozdanie finansowe, bilans i rachunek zysków i strat za rok 2005 (w załączeniu).

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29.06.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl ”.

 

Głosowanie: za-15

 

UCHWAŁY ZG PTT, Warszawa, 01.09.2006 r.               (Nr  27-34/2006)

UCHWAŁA ZG PTT, Warszawa, 02.09.2006 r.               (Nr  35/2006)

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  27/2006 z dnia 01 września 2006 r.

„ZG PTT zatwierdza protokół z zebrania ZG PTT w dniu 28 stycznia 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Głosowanie: za-11, p-0, w-2

 

Uchwała ZG PTT Nr  28/2006 z dnia 01 września 2006 r.

„ZG PTT zatwierdza protokół z zebrania ZG PTT w dniu 23 kwietnia 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Głosowanie: za-13, p-0, w-1

 

Uchwała ZG PTT Nr  29/2006 z dnia 01 września 2006 r.

„ZG PTT zatwierdza Uchwały Prezydium ZG PTT o numerach: 10-45/2006, 47-89/2006

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Głosowanie: za-14, p-0, w-2

 

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 03.02 2006 r. (telefoniczne   nr 10-13/2006)

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 06.02.2006 r. (telefoniczne   nr 14-15/2006)

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 23.02.2006 r. (telefoniczne   nr 16-17/2006)

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  10/2006 z dnia 03.02.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne PTT KSENI ISAKOWEJ.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  11/2006 z dnia 03.02.2006 r.

„Prezydium ZG PTT przychyla się do wniosku KTS ESTELA Olsztyn i postanawia wystąpić do IDSF o zgodę na organizację turnieju IDSF Open Standard Senior I, w dniu 10 czerwca 2006 r. rozgrywanego w ramach Polish Open 2006 w Olsztynie.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  12/2006 z dnia 03.02.2006 r.

„Prezydium ZG PTT wyraża jednorazowo zgodę na organizację VII Międzynarodowego Festiwalu BALTIC CUP w dniach 29 września – 1 października 2006 r. w Elblągu, ze względu na zatwierdzenie w terminie 30 września 2006 r. Mistrzostw Polski Młodzików w Rzeszowie.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  13/2006 z dnia 03.02.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne PTT OLEKISEJOWI GUZYR.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  14/2006 z dnia 6.02 2006 r.

„Prezydium ZG PTT ogłasza listę par FTS, co do których wyraża zgodę na udział w Mistrzostwach Polski 2006 oraz w rywalizacji sportowej PTT. Pary znajdujące się na liście zostały zgłoszone na piśmie przez FTS do Biura PTT i spełniają zasady uczestnictwa członków PTT i FTS w prowadzonych przez te organizacje rywalizacjach sportowych oraz zasady przechodzenia zawodników z jednej organizacji do drugiej określone w Uchwale ZG PTT Nr  9/2005 z 20 marca 2005 r. Lista par stanowi załącznik do Uchwały.

Powyższa zgoda obowiązuje do 30 czerwca 2006 r. Po tym terminie zawodnicy FTS, by wziąć udział w rywalizacji sportowej PTT, będą musieli zarejestrować się w CBD PTT, na warunkach uzgodnionych pomiędzy PTT a FTS.”

 

Lista par FTS

1.       Tomasz Rachwalski – Anna Protas:      kl.S - LA; Sportowy KT TK Kraków

2.       Łukasz Wiśniewski – Agnieszka Filipczak: kl.A - LA; Sportowy KT TK Kraków

3.       Robert Rachował – Dagmara Barcik: kl.B - LA, kl.A - ST; Sportowy KT TK Kraków

4.       Piotr Jeleśniański – Dorota Dukała: kl.D; Sportowy KT TK Kraków

5.       Tomasz Zarosiński – Paulina Rycerz: 14-15 lat, kl.D; Sportowy KT TK Kraków

6.       Sebastian Nabielec – Paulina Romanek: kl.B - LA/ST; Sportowy KT Sumer Dance Bochnia

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  15/2006 z dnia 06.02.2006 r.

„Prezydium ZG PTT zobowiązuje finalistów Mistrzostw Polski 2006 w kategoriach wiekowych juniorzy starsi, młodzież i dorośli do wypełnienia „Ankiety Antydopingowej 2004” i oddania wypełnionej Ankiety bezpośrednio po Mistrzostwach Przedstawicielowi PTT na MP 2006.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  16/2006 z dnia 23 lutego 2006r.

„Prezydium ZG PTT postanawia udzielić zgody KINDZE MACHNIK na reprezentowanie barw Austrii.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  17/2006 z dnia 23 lutego 2006r.

„Prezydium ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne PTT ILIASOWI VINIKOWSKIEMU

 z Ukrainy.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT z dnia 01.03.2006 r.             (telefoniczna   nr 18/2006)

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 08.03.2006 r.             (telefoniczne   nr 19-20/2006)

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  18/2006 z dnia 01.03.2006 r.

 

„Prezydium ZG PTT rozszerza listę par FTS dopuszczonych do udziału w Mistrzostwach Polski 2006 oraz w rywalizacji sportowej PTT, ustaloną w Uchwale Prezydium ZG PTT nr 14/2006 z dnia 06.02.2006, o następujące pary:

 

1.       Szymon Biryło – Marta Pilipczuk: kl.E; EKT Jantar Elbląg

2.       Paweł Beńko – Julia Bielecka: kl.E; EKT Jantar Elbląg

3.       Piotr Jabłoński – Aleksandra Leszczyńska: kl.E; EKT Jantar Elbląg

4.       Paweł Konieczny – Klaudia Markowska: kl.E; EKT Jantar Elbląg

5.       Mikołaj Kuszka – Daria Kuszka: kl.E; EKT Jantar Elbląg

6.       Tobiasz Boguś – Agnieszka Zaborowska: kl.E; EKT Jantar Elbląg

7.       Paweł Wierzbicki – Aleksandra Wierzbicka: kl.E; EKT Jantar Elbląg

8.       Waldemar Filipowicz – Marta Biegaj: kl.E; EKT Jantar Elbląg

9.       Szymon Szylin – Marta Wajdlejt: kl.E; EKT Jantar Elbląg

10.    Sebastian Krośnicki – Adrianna Bałabańska: kl.E; EKT Jantar Elbląg

11.    Piotr Kaźmierczak – Katarzyna Zajączkowska: kl.D; KS Fenix Giżycko

12.    Jarosław Grzybicki – Marcela Banaś: kl.D; KS Fenix Giżycko

13.    Kamil Grzybicki – Karolina Biegaj: kl.D; KS Fenix Giżycko

14.    Grzegorz Świdwa – Klaudia Błażejewska: kl.D; KS Fenix Giżycko

15.    Mateusz Trusewicz – Adela Bazylik: kl.D; KS Fenix Giżycko

16.    Łukasz Trusewicz – Justyna Żełobowska: kl.D; KS Fenix Giżycko

17.    Hubert Kowalski – Zofia Awiżeń: kl.E; KTS Power Dance Olsztyn

18.    Michał Bartnikowski – Patrycja Stankiewicz: kl.E; KTS Power Dance Olsztyn

19.    Paweł Staszków – Marcelina Murawska: kl.D; SKTT Promenada Olecko

20.    Mateusz Kułakowski – Ewelina Dębowska: kl.D; SKTT Promenada Olecko

21.    Hubert Puchalski – Karolina Drażba: kl.D; SKTT Promenada Olecko

22.    Jakub Budka – Justyna Grzęda: kl.D; SKTT Promenada Olecko

23.    Mariusz Andruszkiewicz – Katarzyna Kozłowska: kl.D; SKTT Promenada Olecko

24.    Dawid Mróz – Magdalena Maksimik: kl.D; SKTT Promenada Olecko

25.    Konrad Lasota – Joanna Gwiazdowska: kl.D; SKTT Promenada Olecko

26.    Filip Zieliński – Martyna Czekay: kl.D; SKTT Promenada Olecko

27.    Michał Kropiwnicki – Daria Bokuniewicz: kl.D; SKTT Promenada Olecko

28.    Rafał Jurewicz – Aleksandra Czarniecka: kl.D; SKTT Promenada Olecko

29.    Sebastian Drażba – Patrycja Jaślan: kl.E; SKTT Promenada Olecko

30.    Jakub Taraszkiewicz – Dominika Witkowska: kl.E; SKTT Promenada Olecko

31.    Jakub Czekay – Justyna Woroniecka: kl.E; SKTT Promenada Olecko

32.    Wojciech Ważyński – Justyna Milewska: kl.E; SKTT Promenada Olecko

33.    Piotr Openchowski – Angelika Interewicz: kl.E; SKTT Promenada Olecko

34.    Konrad Leszkowicz – Katarzyna Godlewska: kl.E; SKTT Promenada Olecko

35.    Hubert Lau – Dominika Bokuniewicz: kl.E; SKTT Promenada Olecko

36.    Wiktor Bereśniewicz – Anna Fiłończuk: kl.E; SKTT Promenada Olecko

37.    Marcin Waszkiewicz – Magdalena Radzaj: kl.E; SKTT Promenada Olecko

38.    Michał Sasin – Angelika Wasilewska: kl.E; SKTT Promenada Olecko

39.    Krystian Leszkowicz – Maria Dunaj: kl.E; SKTT Promenada Olecko

40.    Maurycy Szmit – Olga Krakowiak: kl.D; UKS Focus Olsztyn

41.    Paweł Dąbkowski – Kinga Taraszkiewicz: kl.D; UKS Focus Olsztyn

42.    Piotr Długokęcki – Katarzyna Osipuk: kl.D; UKS Focus Olsztyn

43.    Mateusz Jabłoński – Magdalena Zielińska: kl.E; UKS Focus Olsztyn

44.    Adam Sieheń – Weronika Zapaśnik: kl.E; UKS Focus Olsztyn

45.    Kosaty Marek – Paulina Glazik: kl.S (ST); KTS Estela Olsztyn.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  19/2006 z dnia 08.03.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować wyjazd na WRRC General Meeting w dniach 10-12 marca 2006 r. do Grazu (Austria) A. Nowaka, B. Kobylańskiego w kwocie 1.700 zł.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  20/2006 z dnia 08.03.2006 r.

 

„Prezydium ZG PTT rozszerza listę par FTS dopuszczonych do udziału w Mistrzostwach Polski 2006 oraz do rywalizacji sportowej PTT, ustaloną w Uchwale Prezydium ZG PTT nr 14/2006 z dnia 06.02.2006 oraz w Uchwale Prezydium ZG PTT nr 18/2006 z dnia 01.03.2006 o następujące pary:

 

1.       Krzysztof Jeleński – Magdalena Mroczek  kl. B st/ A la UKS Oskar Olsztyn

2.       Mariusz Zwoliński – Katarzyna Rakowska  kl. B st/la UKS Oskar Olsztyn”

 

 

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 25.03.2006 r. Kraków           (nr 21-34/2006)

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  21/2006 z dnia 25.03.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia zlecić druk biuletynu (zbiór uchwał ZG PTT za lata 2001 – marzec 2006) w układzie tematycznym w ilości 50 sztuk z przeznaczeniem dla ZG PTT, GKR, GSK.

Odpowiedzialna: Mirosława Kwatek-Hoffmann. Termin realizacji: 5 kwietnia 2006 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  22/2006 z dnia 25.03.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia delegować p. Grzegorza Szymańskiego do Olsztyna w celu uzgodnienia sposobu opracowania nowej strony internetowej ZG PTT.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  23/2006 z dnia 25.03.2006 r.

„Prezydium ZG PTT powołuje Pełnomocnika ZG PTT ds. kontaktów zagranicznych w osobie Waldemara Ziomka.

Prezydium ZG PTT określa zakres obowiązków Pełnomocnika zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  24/2006 z dnia 25.03.2006 r.

„Prezydium ZG PTT zobowiązuje Komisję ds. Sędziów i Szkoleń do opracowania jednolitego tekstu Przepisów Sędziowskich uwzględniających zmiany zawarte w uchwałach do dnia 5 kwietnia 2005 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  25/2006 z dnia 25.03.2006 r.

„Prezydium ZG PTT przyjmuje wzór „Sprawozdania z przygotowań i przebiegu Mistrzostw Polski”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  26/2006 z dnia 25.03.2006 r.

„Prezydium ZG PTT w oparciu o Uchwałę ZG PTT Nr  3/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r., w związku z nieterminowym przesłaniem dokumentów (brak dokumentacji za styczeń, luty 2006 rok, brak inwentaryzacji za 2005 rok postanawia zwrócić się do GKR z kolejną prośbą o przeprowadzenie kontroli w Okręgu Pomorskim PTT w terminie do Walnego Zjazdu PTT tj. do 22 kwietnia 2006 r.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  27/2006 z dnia 25.03.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia, że reprezentantami PTT na spotkaniu wszystkich organizacji tanecznych w Polsce, w dniu 29 marca 2006 r. w Warszawie będą Franciszek Witos, Mirosława Kwatek-Hoffmann, Grzegorz Szymański. Rezerwowy – Adam Berkowicz.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  28/2006 z dnia 25.03.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować Mistrzostwa Polski w Hip-Hop, Electric Boogie i Break Dance, które odbędą się we Wrocławiu w dniach 8-9 kwietnia 2006 r. w kwocie 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup medali.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  29/2006 z dnia 25.03.2006 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza proponowany przez organizatora skład Komisji Sędziowskiej VI Międzynarodowego Festiwalu Tanecznego TROPICANA CUP 2006, IDSF Open ST, IDSF Open LA, IDSF Open ST Senior I i Senior II organizowanych w dniach 20-22.04.2006 r. w Mikołajkach:

H. Korner (chairman IDSF Competitions), M. Chojnacki (chairman Tropicana Cup Supadance), R. Wota, Fr. Witos, W. Ziomek, J. Norvaischa (Litwa), A. Svars (Łotwa), A. Kozyro (Białoruś), Ch. Flood, (Anglia) T. Harr (Norwegia), A. Gioncada (Włochy), H. De Maesschalck (Belgia), E. Sourdeau (Francja), S. Dorogovtsev (Ukraina), D. Burtow (Ukraina), S. Pinchuk (Ukraina), V. Visockas (Litwa), E. Gozun (Mołdawia), A. Matjushenko (Łotwa), A. Shamshurov (Rosja).”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  30/2006 z dnia 25.03.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia rozszerzyć listę par FTS dopuszczonych do udziału w rywalizacji turniejowej PTT o następujące pary:

1.       Wnęk Michał – Węgrzyn Urszula                          kl. „C” ST/LA      SKT Regis Bochnia

2.       Grzybek Tomasz –Urbańska Agnieszka              kl. „D” ST/LA      SKT Regis Bochnia

3.       Capik Bronisław – Capik Wiktoria                        kl. „D” ST/LA      SKT Regis Bochnia

4.       Gilewicz Łukasz – Koloszewska Paulina              kl. „C” ST/LA      Fenix Giżycko

5.       Brzozowski Kamil –Sobocińska Anita                 kl. „D” ST/LA      Fenix Giżycko”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  31/2006 z dnia 25.03.2006 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza druk ZGŁOSZENIE / REGULAMIN TURNIEJU, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  32/2006 z dnia 25.03.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia przyjąć usprawiedliwienie nieobecności na obowiązkowym szkoleniu sędziowskim PTT w dniach 10-11.09.2005 r. w Krakowie i na szkoleniu uzupełniającym w dniu 6.11.2005 r. we Wrocławiu Władimirowi Smirnow po dokonaniu stosownych opłat za ww. szkolenia.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  33/2006 z dnia 25.03.2006 r.

„W związku z koniecznością zapewnienia nadzoru nad CBD w czasie MP 2006, Prezydium ZG PTT uznaje koszty przejazdu na MP do Lublina oraz na MP do Gliwic p. Izabeli Wójtowicz (Główny Administrator CBD) w wysokości 400 zł łącznie (w tym 150 zł do Lublina, 250 zł do Gliwic).”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  34/2006 z dnia 25.03.2006 r.

„Prezydium ZG PTT wyraża zgodę na zmianę terminu Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych w Warszawie z 2 września na 9 września 2006 r.”

 

 

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 12.04.2006 r. (telefoniczne   nr 35-42/2006)

Uchwała Prezydium ZG PTT z dnia 18.04.2006 r. (telefoniczne   nr 43/2006)

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 24.04.2006 r. (telefoniczne   nr 44-45/2006)

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 26.04.2006 r. (telefon. nr 46-48/2006, bez 46/2006)

Uchwała Prezydium ZG PTT z dnia 05.05.2006 r. (telefoniczne   nr 49/2006)

Uchwała Prezydium ZG PTT z dnia 17.05.2006 r. (telefoniczne   nr 50/2006)

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 23.05.2006 r. (telefoniczne   nr 51-52/2006)

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  35/2006 z dnia 12.04.2006 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej „Gala Taneczna – Gliwice 2006”, IDSF Open ST, IDSF Open LA, organizowanych w dniach 1-2 maja 2006 r. w Gliwicach:

Chairman: Waldemar Ziomek. IDSF Open Standard: Giordano Vanone(Włochy), Frederic Mosa (Francja), Greg Smith (Holandia), Galina Lidovska (Ukraina), Lubos Novotny (Czechy), Petra Tomasovicova (Słowacja), Aigars Svars (Łotwa), Larysa Davydova (Rosja), Luis Vano (Hiszpania), Andrzej Mierzwa (Polska), Franciszek Witos (Polska).

IDSF Open Latin: Colin James (Anglia), Rostislav Filgas (Czechy), Pietro Braga (Włochy), Greg Smith (Holandia), Petra Tomasovicova (Słowacja), Luis Vano (Hiszpania), Sergey Dorogovtsev (Ukraina), Aigars Svars (Łotwa), Frederic Mosa (Francja).”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  36/2006 z dnia 12.04.2006 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza na turniej towarzyszący „Gali Tanecznej – Gliwice 2006” następujących sędziów: Ludmila Shyrochenko (Rosja), Anastazja Titkova (Rosja), Ruslan Butko (Ukraina), Robert Wota, Grzegorz Rybicki.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  37/2006 z dnia 12.04.2006 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza dodatkowych sędziów turniejów IDSF Tropicana Cup 2006 w Mikołajkach w osobach: Jean-Sebastian Godet (Francja) w zastępstwie Erica Sourdeau (Francja), Alla Matjushenko (Łotwa), Diethard Marshall (Niemcy), Marcel Nemecek (Czechy).”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  38/2006 z dnia 12.04.2006 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza w składzie Komisji Sędziowskiej turnieju ”Mazovia Open 2006” w Pruszkowie w dniach 27-28 maja 2006 r. sędziów zagranicznych: Radoslav Ostruvka (Czechy), Anzhalika Romanovich (Białoruś), Virginijus Visockas (Litwa), Ruslan Butko (Ukraina), Siergiej Kobylkin (Ukraina).”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  39/2006 z dnia 12.04.2006 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza w składzie Komisji Sędziowskiej II Turnieju Tańca Towarzyskiego w Suchowoli w dniu 23 kwietnia 2006 r. sędziów zagranicznych: Valentina Shapovalowa (Białoruś), Siergiej Martynienko (Rosja), Remigiusz Szuslawicius (Litwa).”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  40/2006 z dnia 12.04.2006 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza w składzie Komisji Sędziowskiej III OTTT „Majówka 2006 – Puchar Karkonoszy” w Jeleniej Górze w dniu 13 maja 2006 r. sędziego zagranicznego W. Elscheka (Czechy).”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  41/2006 z dnia 12.04.2006 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza w składzie Komisji Sędziowskiej OTTT w Jeleniej Górze w dniu 21 maja 2006 r. sędziów zagranicznych: Ruslan Butko (Ukraina), Igor Gutowski (Ukraina).”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  42/2006 z dnia 12.04.2006 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza w składzie Komisji Sędziowskiej OTTT „Kłobuck- Węglowice 2006” w Kłobucku w dniu 20 maja 2006 r. sędziów zagranicznych: Ladislav Mrva (Słowacja), Vladimir Buryan (Czechy).

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  43/2006 z dnia 18.04.2006 r.

„Prezydium ZG PTT rozszerza listę par FTS dopuszczonych do udziału w rywalizacji sportowej PTT o następujące pary FTS:

 

1.       Adamowicz Wojciech– Kamila Berek                  Akademia Tańca Kraków klasa D

2.       Krzysztof Czaja – Weronika Sawczuk                                SKT Pasja Kraków klasa E ( do lat 7)

3.       Kowalik Krzysztof– Ola Pilch                                SKT Pasja klasa E ( do 7 lat)

4.       Put Karol– Klaudia Nowotny                                 SKT Pasja klasa E ( do 7 lat)

5.       Czekaj Maciej– Paula Mańka                                               SKT Pasja klasa E ( 8-9 lat)

6.       Kaczorowski Jakub– Chełchowska Anna           Focus Olsztyn klasa E ( 8-9 lat)

7.       Iwańczuk Paweł – Steinberg Klaudia                   Focus Olsztyn klasa E ( 8-9 lat)

8.       Pardo Artur – Kosiorek Karolina                           Focus Olsztyn klasa E ( 10-11)

9.       Aleszczyk Paweł – Mieczkowska Milena             Fenix Giżycko klasa E ( 14-15)

10.    Szymankiewicz Michał – Natalia Murawska      Fenix Giżycko klasa E ( 14-15)

11.    Wieremiej Mateusz – Kopyść Natalia                  Focus Olsztyn klasa E ( 14-15)

12.    Szelkowski Dominik – Rutkowska Anna             Miraż Olsztyn klasa E ( 14-15)

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  44/2006 z dnia 24.04.2006 r.

„Po przeanalizowaniu uwag, co do wysokości opłat za uzyskanie praw do organizacji turniejów punktowych, turniejów z udziałem par zagranicznych i turniejów międzynarodowych przyjętych w Uchwale ZG PTT Nr 14/2006 (punkt 15) z dnia 28 stycznia 2006 r.

Prezydium ZG PTT wprowadza z dniem 24 kwietnia 2006 r. opłaty w następującej wysokości:

 1. turnieje punktowe (bez zmian)                                                                                      - 200 zł
 2. turnieje z udziałem par, sędziów z 1 kraju                                                                 - 100 zł
 3. turnieje z udziałem par, sędziów z 2-3 państw                                                           - 200 zł
 4. turnieje międzynarodowe z udziałem par, sędziów z 4 i więcej państw             - 300 zł

 

Przez Turnieje z udziałem par zagranicznych rozumie się turnieje z udziałem zaproszonych par, sędziów z 1-3 państw (bez wliczania Polski).

Przez Turnieje międzynarodowe rozumie się turnieje z udziałem zaproszonych par, sędziów z 4 i więcej państw (bez wliczania Polski).

 

Opłaty za uzyskanie praw organizacji turniejów punktowych należy dokonać na konto Okręgu PTT i są one niezależne od opłat za turnieje z udziałem par zagranicznych i opłat za turnieje międzynarodowe.

Opłaty za uzyskanie praw organizacji turniejów z udziałem par zagranicznych i turniejów międzynarodowych – pkt. 2-4 należy dokonywać na konto ZG PTT, z przeznaczeniem na zwrot kosztów zaproszenia par i sędziów.

Opłaty za turnieje IDSF – wg stawek ustalonych przez IDSF, bez dodatkowych opłat. Koszty związane z zapraszaniem sędziów na turnieje IDSF ponosi ZG PTT.

 

Tryb uzyskiwania praw organizacji turniejów z udziałem par zagranicznych i turniejów międzynarodowych określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

Z dniem 24 kwietnia 2006 r. tracą moc wcześniejsze Uchwały ZG PTT w zakresie uzyskiwania praw organizacji turniejów z udziałem par zagranicznych i turniejów międzynarodowych.

 

Zał. nr 1

 

Tryb uzyskiwania praw organizacji turniejów z udziałem par zagranicznych i turniejów międzynarodowych

1.       Organizator składa z 7- tygodniowym wyprzedzeniem do właściwego terytorialnie Okręgu ZGŁOSZENIE / REGULAMIN TURNIEJU, zawierający wszystkie elementy wyszczególnione w druku ZGŁOSZENIA / REGULAMINU.

2.       Wraz ze ZGŁOSZENIEM / REGULAMINEM turnieju organizator przedkłada kserokopię dowodu opłat, w wysokości określonej w uchwale ZG PTT Nr 14/2006 z dnia 28 stycznia 2006 r.

3.       Zarząd Okręgu lub upoważniona przez Zarząd Okręgu osoba w terminie 14 dni wydaje pisemną decyzję (akceptację lub brak akceptacji) warunków przeprowadzenia turnieju oraz zleca Administratorowi Okręgowemu wpisanie imprezy do Kalendarza Turniejów w CBD PTT, z wyjątkiem wykazu sędziów zagranicznych.

4.       Okręg przesyła do Biura ZG PTT do Krakowa zatwierdzone ZGŁOSZENIE / REGULAMIN wraz z dowodem opłaty, celem zatwierdzenia wykazu sędziów zagranicznych.

5.       Prezydium ZG PTT lub osoba upoważniona przez Prezydium ZG PTT w terminie 14 dni od daty wpływu do Biura PTT (po ewentualnej konsultacji w przypadku konieczności z członkami Prezydium) zatwierdza sędziów zagranicznych a następnie przekazuje informacje do organizatora i do wiadomości właściwego Zarządu Okręgu.

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  45/2006 z dnia 24.04.2006 r.

„Prezydium Zarząd Główny PTT wprowadza z dniem 24 kwietnia 2006 r. opłaty za uzyskanie praw organizacji turniejów pn. GRAND PRIX POLSKI w następującej wysokości:

Organizatorzy GPP dokonują opłat na konto ZG PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2006 roku.

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  47/2006 z dnia 26.04.2006 r.

„Prezydium ZG PTT przyznaje Centrum Kultury i Sportu w Skawinie organizację Mistrzostw Polski w klasach „B”, „A” w kategorii Dorośli w Skawinie w dniach 4-5 listopada 2006 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  48/2006 z dnia 26.04.2006 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na Międzynarodowy Festiwal Tańca „Zabrze 2006” organizowanego w dniu 13 maja 2006 r. w Zabrzu:

Chairman: W. Ziomek (Polska), P. Pfluger (Austria), V. Parakhnevich (Białoruś), K. Bank (Czechy), J. Mihaly (Hungary), B. Davidsen (Dania), M. Trzemżalski (Polska), F. Witos (Polska) oraz sędziowie nominowani przez Federacje Narodowe Ukrainy, Niemiec.

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  49/2006 z dnia 05.05.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne PTT INDZE KAPKANHSCHIKOVEJ z Rosji.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  50/2006 z dnia 17.05.2006 r.

"W związku z koniecznością ujednolicenia struktury wyników turniejów IDSF Prezydium ZG PTT

1) zobowiązuje Skarbnika PTT – p. A. Golonkę do uregulowania należności w kwocie 280 EURO, za program ProDance 3.0, przekazany na potrzeby PTT przez IDSF Sports Director H. Spaekera

2) upoważnia p. K. Ślizewskiego – skrutinera I kat. do przetworzenia wyników turnieju IDSF Zabrze 2006 za pomocą znormalizowanego programu skrutinerskiego IDSF ProDance 3.0 oraz przekazania ich do umieszczenia na stronie internetowej IDSF

3) zobowiązuje Skarbnika PTT – p. A. Golonkę do zapłaty p. K. Ślizewskiemu kwoty 500 zł brutto za usługę, o której mowa w pkt 2).

 

Patrz Uchwała Prezydium ZG PTT 54/2006 (punkt 2 i 3 ww. Uchwały pozostaje bez realizacji)

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  51/2006 z dnia 23.05.2006 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych w Warszawie w dniu 9 września 2006 r.: Danuta Markiewicz Trylska – sędzia główny, Robert Wota – sędzia techniczny, Iwona Szymańska Pavlovic, Andrzej Mierzwa, Kazimierz Michlik, Irena Stachura, Andrzej Błażejczyk, Jerzy Oleszczyński, Antoni Żaliński, rezerwa: Marek Chojnacki, Komisja Skrutacyjna: Piotr Lach, Izabela Słomka.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  52/2006 z dnia 23.05.2006 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na turnieje IDSF „XIII Polish Open 2006”, organizowanych w dniach 9-11 czerwca 2006 r. w Olsztynie:

Shirley Ballas (Anglia), Christopher Hawkins (Anglia), Colin James (Anglia), Lasse Odegaard (Norwegia), Tommy Shaughnessy (Irlandia), Philip Nicholas (Australia), Davide Caciari (Włochy), Antonio Gioncada (Włochy), Henner Thurau (Niemcy), Anastasia Titkova (Rosja), Petra Tomasovicova (Słowacja), Igor Gutowski (Ukraina), Sergey Pinchuk (Ukraina), Aigars Svars (Łotwa), Aleksandr Kozyra (Białoruś), Svetlana Gozun (Mołdawia), Antoni Czyżyk, Arkadiusz Pavlovic oraz na pozostałe turnieje towarzyszące: Siergiej Martynienko (Rosja), Kazimierz Kurzak, Antoni Grycmacher, Karolina Felska, Marek Chojnacki. Komisja Skrutacyjna: Krzysztof Ślizewski, Jarosław Grunt.

 

 

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 02.06.2006 r. Wrocław         (nr 53-67/2006)

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  53/2006 z dnia 02.06.2006 r.

„W nawiązaniu do Uchwały Prezydium ZG PTT nr 44/2006 w zakresie trybu uzyskiwania praw organizacji turniejów z udziałem par zagranicznych i turniejów międzynarodowych (zał. 1 pkt.5) Prezydium ZG PTT upoważnia Przewodniczącego Komisji ds. Sędziów i Szkoleń, a dalszej kolejności jego zastępców, a w przypadku ich nieobecności Przewodniczącego Komisji Kontaktów Zagranicznych do zatwierdzania sędziów zagranicznych.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  54/2006 z dnia 02.06.2006 r.

„Prezydium ZG PTT przyjmuje, że w Uchwale Prezydium nr 50/2006 punkty 2 i 3 pozostają bez realizacji”.

 

Treść Uchwały Prezydium ZG PTT nr 50/2006 z dnia 17.05.2006 r.:

 

"W związku z koniecznością ujednolicenia struktury wyników turniejów IDSF Prezydium ZG PTT

1) zobowiązuje Skarbnika PTT – p. A. Golonkę do uregulowania należności w kwocie 280 EURO, za program ProDance 3.0, przekazany na potrzeby PTT przez IDSF Sports Director H. Spaekera

2) upoważnia p. K. Ślizewskiego – skrutinera I kat. do przetworzenia wyników turnieju IDSF Zabrze 2006 za pomocą znormalizowanego programu skrutinerskiego IDSF ProDance 3.0 oraz przekazania ich do umieszczenia na stronie internetowej IDSF

3) zobowiązuje Skarbnika PTT – p. A. Golonkę do zapłaty p. K. Ślizewskiemu kwoty 500 zł brutto za usługę, o której mowa w pkt 2).

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  55/2006 z dnia 02.06.2006 r.

„Prezydium ZG PTT upoważnia Prezesa i Skarbnika ZG PTT do zawarcia umowy z p. Izabelą Wójtowicz dotyczącej wynagrodzenia Głównego Administratora CBD PTT.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  56/2006 z dnia 02.06.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia przekazać prawa organizacji turnieju Mistrzostwa Polski w tańcach latynoamerykańskich na rok 2007 Legnickiemu Centrum Kultury w Legnicy w terminie 03-04 marca 2007 roku.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  57/2006 z dnia 02.06.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia przekazać prawa organizacji turnieju Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych na rok 2007 Szkole Tańca Kurzak-Zamorski w Jeleniej Górze w terminie 17-18 marca 2007 roku”.

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  58/2006 z dnia 02.06.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia przekazać prawa organizacji turnieju Mistrzostwa Polski w 10 tańcach Stowarzyszeniu Tanecznemu SZOK w Gliwicach w terminie 31 marca - 01 kwietnia 2007 roku”.

(termin ustalono ostatecznie na 17-18 lutego 2006!!!)

(termin do ustalenia ze względu na IDSF European Cup 10 Dances)

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  59/2006 z dnia 02.06.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia podjąć działania zmierzające do przyznania Polsce organizacji Mistrzostwa Unii Europejskiej w stylu latynoamerykańskim w roku 2007 w dniu 20.04.2006 r. w Mikołajkach (organizator Centrum Tańca Crea Dance).”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  60/2006 z dnia 02.06.2006 r.

„Prezydium ZG PTT powołuje Komisję do opracowania Statutu nowej organizacji powstałej w wyniku transformacji PTT w Związek Sportowy, w osobach: przewodnicząca Mirosława Kwatek-Hoffmann, członkowie Zbigniew Zasada, Grzegorz Gargula.

Termin wykonania zadania określa się na dzień 30 czerwca 2006 roku”.

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  61/2006 z dnia 02.06.2006 r.

„Prezydium ZG PTT upoważnia Prezesa i Skarbnika ZG PTT do zawarcia umowy z p. K. Ślizewskim i p. R. Słomińskim o uzupełnienie CBD zgodnie z Przepisami Sportowego Tańca Towarzyskiego obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2006 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  62/2006 z dnia 02.06.2006 r.

„Prezydium ZG PTT upoważnia Prezesa i Skarbnika ZG PTT do podpisania umowy z telewizją TVN na realizację kolejnych edycji programu „Taniec z gwiazdami.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  63/2006 z dnia 02.06.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować parę Emil Gajda – Dorota Gajda w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na wyjazd na Mistrzostwa Świata Seniorów w tańcach standardowych, które odbyły się w dniu 11.02.2006 w Antwerpii (Belgia)”.

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  64/2006 z dnia 02.06.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować parę Krystian Radziejowski – Sylwia Maczek w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na wyjazd na Mistrzostwa Świata Młodzieży w tańcach latynoamerykańskich do Lubljany (Słowenia) w dniu 16.04.2006 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  65/2006 z dnia 02.06.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować parę Jan Borecki – Agnieszka Kaczorowska w kwocie 1000zł z przeznaczeniem na wyjazd na Mistrzostwa Świata Juniorów II w tańcach latynoamerykańskich do Barcelony (Hiszpania) w dniu 08.07.2006 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  66/2006 z dnia 02.06.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować parę Paweł Milcarz – Anna Piaseczna w kwocie 1000zł z przeznaczeniem na wyjazd na Mistrzostwa Świata Juniorów II w tańcach latynoamerykańskich do Barcelony (Hiszpania) w dniu 08.07.2006 r.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  67/2006 z dnia 02.06.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować parę Paweł Milcarz – Anna Piaseczna w kwocie 1000zł z przeznaczeniem na wyjazd na Mistrzostwa Świata Juniorów II w 10 tańcach do Limerick (Irlandia) w dniu 24.06. 2006 r.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT z dnia 09.06.2006 r.             (telefoniczna   nr 68/2006)

Uchwała Prezydium ZG PTT z dnia 16.06.2006 r.             (telefoniczna   nr 69/2006)

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  68/2006 z dnia 09.06.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia dofinansować XIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Polish Open Championship w Olsztynie w dniach 9-11 czerwca 2006 r. w kwocie 5.000 zł.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  69/2006 z dnia 16.06.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia partycypować w kosztach sportowego obozu tanecznego „Sportowe Taneczne Letnie Wakacje 2006” organizowanego w Iławie w lipcu 2006 i określa udział finansowy PTT na 15.000 zł.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT z dnia 25.06.2006 r.             (telefoniczna   nr 70/2006)

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  70/2006 z dnia 25.06.2006 r.

„Prezydium ZG PTT rozszerza listę par FTS dopuszczonych do rywalizacji sportowej o następujące pary:

 

1.       Laniecki Sebastian - Tukalska Agata                   Studio Tańca Piotra Popielarczyka Tczew kl.”C” ST/LA

2.       Sturgulewski Adam - Padykuła Paula                   Studio Tańca Piotra Popielarczyka Tczew kl.”D” ST/LA

3.       Dziewiątkowski Dawid - Gronowska Daria          Studio Tańca Piotra Popielarczyka Tczew kl.”D” ST/LA

4.       Odziemczyk Marcin - Arnold Aleksandra            KTS Paktan Słupsk kl.”E” ST/LA

5.       Krzoska Bartosz - Tandon Shelley                        KTS Paktan Słupsk kl.”E” ST/LA

6.       Byzdra Bartosz - Piekarska Katarzyna                                KTS Paktan Słupsk kl.”E” ST/LA

7.       Chowaniec Rafał - Golańska Katarzyna             KTS Paktan Słupsk kl.”E” ST/LA

8.       Wysoczański Dawid - Mordasiewicz Joanna       KTS Paktan Słupsk kl.”E” ST/LA

9.       Wiśniewski Patryk - Kiersznowska Maria            KTS Paktan Słupsk kl. „D” ST/LA

10.    Lubarski Karol - Niemasz Aleksandra                  KTS Paktan Słupsk kl. „D” ST/LA

11.    Łaski Mateusz - Kiersnowska Barbara                                KTS Paktan Słupsk kl. „D” ST/LA

12.    Górski Krzysztof - Gier Julia                                   GKTS Neptun Gdańsk kl.”E” ST/ La

13.    Wach Kacper - Farian Weronika                           GKTS Neptun Gdańsk kl.”E” ST/ La

14.    Masalon Filip - Twardowska Gabriela                  GKTS Neptun Gdańsk kl. „D” ST/ LA

15.    Mieczkowski Michał - Landsberg Paulina           GKTS Neptun Gdańsk kl.”C” ST/LA

16.    Zięba Maciej - Laschewski Patrycja                     KTS FALA Sopot kl.”E” ST/LA

17.    Suchocki Paweł - Lewandowska Agata                KTS FALA Sopot kl.”E” ST/LA

 

Pary: Zmiana przynależności klubowej w ramach FTS

 

1.       Jeleński Krzysztof – Masalska Magdalena         KS FENIX Giżycko kl.”B” ST/ LA

2.       Zwoliński Mariusz- Katarzyna Rakowska           KS FENIX Giżycko kl.”B” ST/ LA

 

 

Uchwały Prezydium ZG PTT z dnia 01.07.2006 r. Kraków           (nr 71-84/2006)

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  71/2006 z dnia 01.07.2006 r.

„Prezydium ZG PTT przyjmuje rezygnację Wojciecha Kowalskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Skrutinerów.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  72/2006 z dnia 01.07.2006 r.

„Prezydium ZG PTT powołuje Komisję ds. Skrutinerów w składzie: Aleksander Skibiński – Przewodniczący, Włodzimierz Kuszpit, Krzysztof Ślizewski, Jacek Leszczyński, Paweł Łyczko – członkowie.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  73/2006 z dnia 01.07.2006 r.

„Prezydium ZG PTT ustala termin i miejsce obowiązkowego szkolenia dla sędziów skrutinerów: Warszawa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania ul. Jagiellońska w dniu 10.09.2006. Odpłatność 150 zł od osoby.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  74/2006 z dnia 01.07.2006 r.

„Prezydium ZG PTT ustala termin i organizatora Mistrzostwa Polski Formacji w 2007 r.

Termin: 01.09.2007 r., Organizator: Dom Kultury Borki Radom.

Przyznanie praw organizacji Mistrzostw Polski nastąpi po podpisaniu umowy o organizację MP pomiędzy PTT a Organizatorem.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  75/2006 z dnia 01.07.2006 r.

„Prezydium ZG PTT ustala termin i organizatora Akademickich Mistrzostw Polski w 2007 r.

Termin: 11.11.2007 r., Organizator: JAST Wrocław.

Przyznanie praw organizacji Mistrzostw Polski nastąpi po podpisaniu umowy o organizację MP pomiędzy PTT a Organizatorem.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  76/2006 z dnia 01.07.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie prawa organizacji niżej wymienionym organizatorom następujących turniejów rangi IDSF International Open w 2007 roku:

·         20.05.2007 r.               ZABRZE CUP 2007   (GCT Gliwice) – IDSF International Open LA

·         9-10.06.2007 r.           POLISH OPEN 2007   (ESTELA Olsztyn) – IDSF International Open ST i LA

·         21.10.2007 r.               BALTIC CUP 2007   (CKiWM Elbląg) – IDSF International Open ST

Wystąpienie PTT do IDSF nastąpi po podpisaniu umowy o organizację wymienionych turniejów pomiędzy PTT a Organizatorem.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  77/2006 z dnia 01.07.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie prawa organizacji niżej wymienionym organizatorom następujących turniejów rangi IDSF Open w 2007 roku:

·         21-22.04.2007 r.         TROPICANA CUP (Mikołajki)  CT CREA DANCE Olsztyn – IDSF Open ST i LA

·         28-29.04.2007 r.         GLIWICE 2007  SZOK Gliwice – IDSF Open ST i LA

·         19.05.2007 r.               ZABRZE CUP 2007  GCT Gliwice – IDSF Open ST

·         22-23.09.2007 r.         PUCHAR POLSKI 2007  ST CONTRA Warszawa – IDSF Open ST i LA

·         29-30.09.2007 r.         KARKONOSZE OPEN 2007  ST KURZAK ZAMORSKI – IDSF Open ST i LA

·         20.10.2007 r.               BALTIC CUP 2007  CKiWM Elbląg – IDSF Open LA

Wystąpienie PTT do IDSF nastąpi po podpisaniu umowy o organizację wymienionych turniejów pomiędzy PTT a Organizatorem.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  78/2006 z dnia 01.07.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia, że w związku z rezygnacją Grzegorza Szymańskiego, zgłaszanie turniejów do Kalendarza PTT na stronie internetowej dokonują Prezesi Okręgów lub osoby przez nich wyznaczone, na ręce Zenona Gardyańczyka.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  79/2006 z dnia 01.07.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne PTT NATALII KLIMOWEJ z Białorusi.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  80/2006 z dnia 01.07.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia przywrócić prawa członka zwyczajnego PTT ROBERTOWI ROWIŃSKIEMU, w związku z zaprzestaniem przez niego reprezentowania barw Estonii.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  81/2006 z dnia 01.07.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia przyznać dofinansowanie na częściowe pokrycie kosztów podróży na Mistrzostwa Świata w tańcach latynoamerykańskich w Karlsruhe (Niemcy) w dniu 30.09.2006 r. parom: Marek Fiksa – Kinga Jurecka oraz Norbert Mika – Anna Ramiączek w kwocie 1.000 zł na parę. Dofinansowanie może być wypłacone po przedstawieniu rozliczenia kosztów wyjazdu”.

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  82/2006 z dnia 01.07.2006 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na turniej IDSF w ramach Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup” 2006 w osobach:

Greg Smith (Holandia), Fabio Selmi (Włochy), Luisa Barbieri (Włochy), Len Armstrong (Anglia), Nicola Nordin (Anglia), Merle Klandorf (Estonia), Aigars Svars (Łotwa), Nina Salgale (Łotwa), Mario Koncevskis (Łotwa), Svetlana Gozun (Mołdawia), Cecylia Lazar (Szwecja), Gennadius Gunko (Litwa), Ariane Schiessler (Niemcy), Irena Bous (Ukraina), Lidia Kats-Lazareva (Białoruś).”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  83/2006 z dnia 01.07.2006 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na Puchar Polski 2006 w dniach 16-17 września 2006 w osobach:

Braga Pietro (Włochy), Burtov Dawid (Ukraina), De Maesschalck Hubert (Belgia), Sergey Dorogovcev (Ukraina), Sergey Duvanov (Rosja), Davide Gabusi (Włochy), Godet Jean-Sebastian (Francja), Gozun Petru (Mołdawia), Jagersky Igor (Słowacja), James Colin (Anglia), Kazyra Alexandr (Białoruś), Kniazievich Goran (Serbia), Koerner Harry (Niemcy), Mangelsdorff Peter (Niemcy), Martynienko Sergey (Rosja), Ostruvka Radoslav (Czechy), Pinchuk Siergiej (Ukraina), Shaughnessy Tommy (Irlandia), Svars Aigars (Łotwa), Tan Josephine (Singapur), Tan John (Singapur), Titkova Anastazya (Rosja), Todorov Andrey (Bułgaria), Vanone Catia (Włochy), Visockas Virginijus (Litwa), Witos Franciszek, Czyżyk Antoni, de Pourbaix Paweł, Felska Karolina, Łukomski Andrzej, Szymańska-Pavlović Iwona, Wasilewski Krzysztof, Wota Robert.

Komisja Skrutacyjna: Jacek Leszczyński, Jerzy Zieliński.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  84/2006 z dnia 01.07.2006 r.

„Prezydium ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na Mistrzostwa Polski Młodzików w dniu 30 września 2006 w Rzeszowie w osobach: Wojciech Wójtowicz (sędzia główny), Grzegorz Gargula, Leszek Lewandowski, Jerzy Oleszczyński, Arkadiusz Pavlović, Waldemar Sakowski, Grzegorz Depta. Skrutinerzy: Mieczysław Kowalski, Izabela Wójtowicz.”

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT z dnia 17.07.2006 r.             (telefoniczna   nr 85/2006)

Uchwała Prezydium ZG PTT z dnia 24.07.2006 r.             (telefoniczna   nr 86/2006)

Uchwała Prezydium ZG PTT z dnia 08.08.2006 r.             (telefoniczna   nr 87/2006)

Uchwała Prezydium ZG PTT z dnia 21.08.2006 r.             (telefoniczna   nr 88/2006)

Uchwała Prezydium ZG PTT z dnia 24.08.2006 r  .           (telefoniczna   nr 89/2006)

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  85/2006 z dnia 17.07.2006 r.

„Prezydium ZG PTT wybiera ofertę prowadzenia Rankingu GPP złożoną przez p. Krzysztofa Ślizewskiego i Rafała Słomińskiego i upoważnia Prezesa i Skarbnika ZG PTT do podpisania stosownej umowy.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  86/2006 z dnia 24.07.2006 r.

„W związku z brakiem ofert na organizację w dniach 2-3 września br. szkolenia dla sędziów Prezydium ZG PTT powołuje Komitet Organizacyjny Szkolenia w składzie:

 

1) Wojciech Wójtowicz     - Przewodniczący

2) Izabela Wójtowicz        - członek

3) Paweł de Pourbaix         - członek

4) Adam Berkowicz           - członek

 

Wykaz zadań do realizacji:

1)       zapewnienia miejsca i właściwych warunków technicznych do przeprowadzenia szkolenia,

2)       zapewnienie noclegów oraz możliwości korzystania z wyżywienia,

3)       zapewnienie wykładowców,

4)       zorganizowanie sekretariatu w czasie szkolenia (w tym listy obecności, wystawianie rachunków, inne opłaty, delegacje, pieczątki, itp.),

5)       dokonanie rozliczenia kosztów,

6)       sporządzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego po przeprowadzeniu szkolenia,

7)       sporządzenie preliminarza wpływów i wydatków szkolenia w terminie 7 dni od daty przyjęcia uchwały.

 

Nadzór finansowy nad realizacją zadania sprawuje                 - Skarbnik A. Golonka

Nadzór merytoryczny                                                      - Prezes F. Witos

 

Termin rozliczenia i złożenia końcowego sprawozdania finansowo-merytorycznego do Prezydium ZG PTT – 30 września 2006 r. Odp. W. Wójtowicz oraz A. Golonka

 

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  87/2006 z dnia 08.08.2006 r.

"Prezydium ZG PTT dopuszcza do udziału w szkoleniu sędziowskim w roku 2006 osoby nie będące sędziami ani kandydatami na sędziów, które spełnią następujące warunki:

1. Są trenerami klubów – członków wspierających PTT.

2. Zgłoszą się do Komisji ds. sędziów i szkoleń w terminie do 25 sierpnia 2006.

3. Dokonają opłaty za szkolenie (na konto ZG PTT) w wysokości 300 zł za jeden dzień, 600 zł za dwa dni."

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  88/2006 z dnia 21.08.2006 r.

„Prezydium ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie prawa organizacji turnieju rangi IDSF Open Latin w dniu 8 grudnia 2007 r. Miejskiemu Klubowi im. J. Kiepury i SSTT KIEPURA Sosnowiec.

Wystąpienie PTT do IDSF nastąpi po podpisaniu umowy o organizację wymienionych turniejów pomiędzy PTT a Organizatorem.”

 

Uchwała Prezydium ZG PTT nr  89/2006 z dnia 24.08.2006 r.

„Prezydium ZG PTT nominuje Wojciecha Wójtowicza na oficjalnego Przedstawiciela PTT na MP Formacji w dniu 9 września 2006 r. w Warszawie.

W związku z rezygnacją Roberta Woty, Prezydium ZG PTT typuje Izabelę Wójtowicz na sędziego technicznego MP Formacji 2006.”

 

 

Uchwała ZG PTT Nr  30/2006 z dnia 01 września 2006 r.

„ZG PTT zobowiązuje Prezesów Okręgów do przygotowania i przekazania:

1. listy zasłużonych działaczy PTT z okręgu (wraz z uzasadnieniem) do odznaczeń medalem 50-lecia PTT

2. informacji o terminie organizacji imprezy w czasie której zostaną przyznane medale 50-lecia osobom wyszczególnionym w punkcie 1.

3. w miarę możliwości nagłośnienie w mediach obchodów 50-lecia PTT oraz zainteresowania nimi lokalnych władz

4. materiałów dot. historii tańca danego okręgu celem ujęcia jej w przygotowywanej przez ZG PTT kronice 50-lecia PTT

Termin realizacji pkt.1-4: 30 września 2006 r.

Powyższe materiały należy przesłać do Przewodniczącego Komisji ds. odznaczeń i wyróżnień Marka Seredyna.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Głosowanie: za-14, p-0, w-1

 

Uchwała ZG PTT Nr  31/2006 z dnia 01 września 2006 r.

„ZG PTT upoważnia Prezydium ZG PTT do podjęcia działań w kierunku wykonania kroniki p.n. „50 lat PTT”, w tym do podjęcia uchwał dotyczących:

1. kosztów wykonania kroniki

2. ustanowienia redaktora naczelnego

3. terminu wykonania kroniki

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Głosowanie: za-13, p-0, w-0

 

Uchwała ZG PTT Nr  32/2006 z dnia 01 września 2006 r.

„ZG PTT postanawia zwolnić członków honorowych PTT będących sędziami PTT z obowiązku wnoszenia opłaty za obowiązkowe szkolenie sędziowskie i opłaty za wpis do rejestru sędziów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Głosowanie: za-17, p-0, w-0

 

Uchwała ZG PTT Nr  33/2006 z dnia 01 września 2006 r.

 

„ZG PTT na podstawie art. 8, pkt. 5 Statutu Polskiego Towarzystwa Tanecznego zwołuje na dzień

8 października 2006 r. w Łodzi, godz. 11.00( I termin), godz. 11:30 ( II termin) Nadzwyczajny Walny Zjazd w sprawach:

1) utworzenie przez PTT, FTS i inne stowarzyszenia nowej organizacji Polskiego Towarzystwa Tanecznego - związek sportowy

2) założenie organizacji tanecznej z prawami polskiego związku sportowego będącej wynikiem porozumienia podpisanego w dniu 23.03.2006 r. przez Polskie Towarzystwo Taneczne, Polską Federację Tańca, Polskie Zawodowe Stowarzyszenie Taneczne, Polską Federację Sportów Tanecznych i Federację Tańca Sportowego.

 

Miejsce zjazdu: Łódź – Widzew, ul. Gorkiego 16, Dom Kultury 502

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu.
 2. Wybór Prezydium Zjazdu.
 3. Wybór komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 4. Stwierdzenie prawomocności Zjazdu.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie przez Prezesa ZG PTT i Prezesa FTS informacji o przeprowadzonych rozmowach mających na celu zjednoczenie ruchu tanecznego w Polsce i utworzenie nowej organizacji PTT - Związek sportowy oraz Polskiego Związku Sportowego.
 7. Przedstawienie propozycji Statutu PTT - Związek sportowy.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie Uchwał programowych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie Walnego Zjazdu.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Głosowanie: za-17, p-0, w-0

 

Uchwała ZG PTT Nr  34/2006 z dnia 01 września 2006 r.

„ZG PTT powołuje Komisję ds. strony internetowej PTT w składzie: Zenon Gardyańczyk, Marcin Ściegliński, Wiesław Śmiech.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl

 

Głosowanie: za-13, p-0, w-0

 

Uchwała ZG PTT Nr  35/2006 z dnia 02 września 2006 r.

„ZG PTT przyjmuje, że typowanie na Listę Sędziów MP 2007 odbędzie się wg II wariantu Przepisów Organizacji Mistrzostw Polski.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.09.2006 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.”

 

Głosowanie: za-8, p-5, w-1