Klauzula informacyjna (RODO)


Zgodnie z art.. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. (DDz.. Urz.. UE L 119 z 04.05.2016)) informuje się,, iż::

1)) administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Taneczne,, ul.. Ofiar Dąbia 4,, 31 - 566 Kraków

2)) dane oso bowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Polskiego Towarzystwa Tanecznego na podstawie Art.. 6 ust.. 1 lit.. a oraz Art.. 6 ust.. 1 lit.. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

3)) dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego,, na podstawie Art..66,, ust 1,, lit.. f (RRODO)) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

4)) odbiorcami Pani//PPana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnio ne do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5)) każdy członek zwyczajny posiada prawo do dostępu do danych osobowych,, ich sprostowania,, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

6)) członek zwyczajny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7)) pod anie danych osobowych jest dobrowolne,, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictw w rywalizacji Polskiego Towarzystwa Tanecznego 

 

 klauzula_informacyjna


Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  


Korespondecję prosimy kierować: 
e-mail: ptt@taniec.pl


Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2024 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT